ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας συντήρησης Δομής ΚΔΑΠ Αστακού και Φυτειών
Σεπτέμβριος 6, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας Υλικών φαρμακείου για τα ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ
Σεπτέμβριος 6, 2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 2.9.2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 45

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας

παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
    Για ηλικίες 5-12 ετών  
1 Ρακέτες

Ρακέτες πινγκ πονγ σε ζευγάρι τύπου TECNO PRO

 2000-Player Set

 

1
2 Ρακέτες ·         Ρακέτες παιδικές για τέννις τύπου Wish 2600 25″

1
3 Ρακέτες

Ρακέτες Badmiton σε Τσάντα 20×65 εκ.

 

1
4 Μπαλάκια

Μπαλάκια τεννις Teloon Pro 3τμχ

1
5 Μπαλάκια

Μπαλάκια πινγκ πονγκ τύπου Sunflex Μπαλάκια προπόνησης 12τμχ

1
6 Φτερά

Φτερά badminton πλαστικά 3 τεμαχίων

1
7 Μπάλες

Μπάλες μπάσκετ τύπου 3-STRIPES MINI BASKETBALL

adidas

1
8 Μπάλες Μπάλες ΜΠΑΣΚΕΤ τύπου 3-STRIPES BASKETBALL adidAS 1
9 Μπάλες Μπάλες ποδοσφαίρου adidas τύπου UNIFORIA CLUB BALL 1
10 Μπάλες ·         Μπάλες βόλει τύπου

Amila VG5-102

 

1
11 Χρονόμετρο ·         Ψηφιακό χρονόμετρο τύπου amila

·

1
12 Βατήρες Βατήρες εκκίνησης στίβου για παιδιά 1
13 Πήχεις κώνου Πήχεις κώνου 160 cm 1
14 Σχοινάκια Σχοινάκια για παιδιά 1
15 Στεφάνια Στεφάνια χουλα χουπ για παιδιά 1
16 Σκάλα εμποδίων

STEP HURDLE LADDER-10 RUNGS (ΣΚΑΛΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) LIGASPORT

 

1
17 Τέρματα

Τέρματα ποδοσφαίρου μεταλλικά με δίχτυ 180*91*120 cm

1
18 Μπασκέτες

Μπασκέτες pilsan επαγγελματικές 280 εκ.

1
19 Παιχνίδι κρίκων

Παιχνίδι κρίκων 5 θέσεων με τους κρίκους

1
20 Σκυτάλη

Σκυτάλη αλουμίνιο Φ3,8×29,5cm

1
21 Καλάθι μεταφοράς μπαλών

Μεταλλικό καλάθι μεταφοράς μπαλών για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Φ22,5*1,5 mm με ηλεκτροστατική βάση, μετακινούμενο

1
22 Τραμπολίνο

Τραμπολίνο buda 183 cm με δίχτυ , διασπώμενο και βάρος χρήστη έως 80 kg

1
23 Φουσκωτήρες-τρόμπες

Φουσκωτήρες-τρόμπες χειρός για μπάλες

1

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)