ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη 2μηνου προσωπικού καθαριότητας/βοηθητικού προσωπικού στο Κ.Δ.Α.Π. Κανδήλας

Εντυπωσίασε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου με την συμμετοχή των 3 ΚΔΑΠ στα Καρναβάλια του Δήμου μας!!!
12 Μαρτίου, 2019
Τακτική Συνεδρίαση την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης
27 Μαρτίου, 2019

                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρης απασχόλησης, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες που προέκυψαν στo Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. Κανδήλας).

 

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου έχοντας υπόψη του :

 

 • Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.
 • Την υπ’ αρίθ. 11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου περί Έγκριση πρόσληψης Βοηθητικού προσωπικού/υπαλλήλου καθαριότητας (ΔΕ)-Απόφοιτος Λυκείου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (6ωρο), διάρκειας που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Κ.∆.Α.Π. Κανδήλας
 • Την με αριθ. Πρωτ. 48898/12-3-2019 ορθή επανάληψη της απόφασης του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρης απασχόλησης, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΔΕ Βοηθητικού προσωπικού/υπαλλήλου καθαριότητας,  προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες που προέκυψαν στο Κ.Δ.Α.Π. Κανδήλας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ειδικότητα Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου-Κ.Δ.Α.Π. Κανδήλας Κανδήλα  2 μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυράνε καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

 

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή οδός Αστακού, Τ.Κ. 30006),  υπόψιν κας Κουντούρη Παρασκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 17:00-19:00, εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών (έως και 1/4/2019), από την ανάρτηση της παρούσας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα :

 1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
 2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 / 86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο φορέα μέσα στο 12μηνο.
 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 8. Χρόνος Ανεργίας

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ξηρομέρου, στην Δ.Ε. Αλυζίας, στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης  και στο Διαύγεια  και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ