Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ3/2021 για τα ΚΔΑΠ.

Τα 4 ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου. Οι εγγραφές για το έτος 2021-2022 θα ξεκινήσουν σύντομα.
19 Ιουνίου, 2021
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου για το έτος 2021-2022
23 Ιουνίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ3/2021, η προκήρυξη της οποίας δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου στις 14 Μαΐου 2021, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την πρόσληψη ΠΕ ή ΔΕ (εν ελλείψει) προσωπικού για τα ΚΔΑΠ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το έτος 2020-2021.

Εκ της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός, 22/6/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. 168
Ν.Π.I.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 3/2021

Στον Αστακό και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου σήμερα είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να επανελέγξει τα δικαιολογητικά/αιτήσεις και να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2021 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψιν

1. Την αριθ. 4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, με την οποία συστήθηκε η παρούσα επιτροπή επιλογής προσωπικού
2. Την αριθ. πρωτ. 125/13.5.2021 ΣΟΧ 3/2021 (ΑΔΑ:63ΟΗΟΞ15-ΠΓΧ) Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
3. Το από υπ’ αριθ. 139/2.6.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ94ΟΞ15-7ΣΧ) πρακτικό της επιτροπής για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πρόσληψης προσωπικού
4. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις
5. Τον αυτεπάγγελτο επανέλεγχο των δικαιολογητικών/αιτήσεων από την επιτροπή

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω, είδαν εκ νέου τη σχετική προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα-κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, επανέλεγξαν τις αιτήσεις και έλαβαν υπόψιν το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων καταρτίζουν τους κάτωθι οριστικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ για τα 4 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης για τη δράση εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 3/2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (100)
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ

1 135 ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ754579
2 137 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ738833

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ – ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 3/2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (100)

Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 137 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ738833 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕ/ΔΕ (εν ελλείψει) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 3/2021
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (100
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 135 ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ754579 314,20

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7 /2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ