Αναστολή λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Φυτειών λόγω έξαρσης εποχικής γρίπης

Γνωστοποίηση δημιουργίας σελίδας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου στα social media (facebook)
16 Φεβρουαρίου, 2020
Δωρεάν μέτρηση Σακχάρου και χοληστερόλης
21 Φεβρουαρίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 17/2/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 53
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/ΣΗ: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΠΛΗΡ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MAIL: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Φυτειών λόγω έξαρσης εποχικής γρίπης

ΑΠΟΦΑΣΗ
1/2020
Ο Πρόεδρος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (87 Α’ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλλικράτης).
2. Την αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 4133 (ΑΔΑ ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας-Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και ποιότητας ζωής.
3. Την προφορική βεβαίωση της Διευθύντριας του ΚΔΑΠ Φυτειών περί απουσίας μεγάλου αριθμού ωφελουμένων παιδιών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4. Τις υπ’ αριθ. 15 και 16 /17.2.2020 αποφάσεις Δημάρχου περί αναστολής λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.
5. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τον περιορισμό της έξαρσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την αναστολή λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΦΥΤΕΙΩΝ.
Β. Η αναστολή άρχεται από σήμερα 17/2/2020 ημέρα Δευτέρα και παύει την 19/2/2020 ημέρα Τετάρτη.
Γ. Η άρση της ανωτέρω απόφασης ορίζεται την Πέμπτη 20/2/2020 με την επανέναρξη λειτουργίας του ΚΔΑΠ και την προσέλευση των παιδιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΞ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Υπεύθυνη ΚΔΑΠ Φυτειών
-ΚΔΑΠ Φυτειών
-Αρμόδιους φορείς Υλοποίησης
Προγράμματος