Έκτακτη Κατεπείγουσα (δια περιφοράς) Συνεδρίαση την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 (14η)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας και προμήθειας υλικών για «Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρασφάλειας γυμναστηρίου Τ.Κ. Παππαδάτου Ξηρομέρου»
13 Οκτωβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για Συντήρηση Πυροσβεστήρων ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)
16 Οκτωβρίου, 2020

 

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αστακός, 16/10/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ. 320

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Έκτακτη Κατεπείγουσα (δια περιφοράς) Συνεδρίαση την  17η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

 

 1. Συνέχιση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε διάταξη νόμου για την συνέχιση του προγράμματος που έληγε την 30η.9.2020.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)