ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 2/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθεια με τίτλο Φαρμακείο προγράμματος ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών
9 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας Δημοσίευσης προκήρυξης/ανακοίνωσης για πρόσληψη  Προσωπικού 1 ατόμου για τα ΚΔΑΠ
13 Μαΐου, 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αστακός,   10/5/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                               Αρ. πρωτ. 120
Ν.Π.I.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 2/2021

 

 

Στον Αστακό  και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου σήμερα την δεκάτη (10η) του μηνός Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να επανελέγξει τα δικαιολογητικά/αιτήσεις και να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2021 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 

 1.  ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2.  ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ
 3.  ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

 

Έχοντας υπόψιν

 

 1. Την αριθ. 4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, με την οποία συστήθηκε η παρούσα επιτροπή επιλογής προσωπικού
 2. Την αριθ. πρωτ. 83/9.3.2021 ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ: ΨΠ6ΧΟΞ15-8ΟΓ) Ανακοίνωση για την Πρόσληψη ΥΕ Προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2020-2021
 3. Το από υπ’ αριθ. 111/29.4.2021 (ΑΔΑ:6ΔΓΨΟΞ15-3Ξ6) πρακτικό της επιτροπής για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πρόσληψης προσωπικού
 4. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις
 5. Τον αυτεπάγγελτο επανέλεγχο των δικαιολογητικών/αιτήσεων από την επιτροπή

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω,  είδαν εκ νέου τη σχετική προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα-κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, επανέλεγξαν τις αιτήσεις ομόφωνα καταρτίζουν τους κάτωθι οριστικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για το ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης για τη δράση εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 2/2021
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (100)
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ
1 109 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ606404
2 110 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ508868

 

 

 

 

  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ – ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 2/2021
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (100)
 

 

Α/Α

Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 110 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ508868 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ) –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΟΧ 2/2021  
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (100)

 

 
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ.
1 109 ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ606404

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  5 /2021

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ
 3. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ