ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 294/2-10-2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς (15η)
8 Νοεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικός Ασφαλείας Προσωπικού»
13 Νοεμβρίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ν.Π.I.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 294/2-10-2020

 

 

Στον Αστακό  και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου σήμερα την δεκάτη  (10η) του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 5/24.01.2020 (ΑΔΑ:Ω0ΠΠΟΞ15-09Θ)  απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να επανελέγξει τα δικαιολογητικά/αιτήσεις και να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 294/2-10-2020 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 

  1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2.  ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ
  3.  ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

 

Έχοντας υπόψιν

 

  1. Την αριθ. 5/24.01.2020 (ΑΔΑ:Ω0ΠΠΟΞ15-09Θ) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, με την οποία συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή επιλογής προσωπικού
  2. Την αριθ. πρωτ. 294/2-10-2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ωριαία αποζημίωση) για τα προγράμματα άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021.
  3. Το από 23/10/2020 πρακτικό της επιτροπής για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πρόσληψης προσωπικού
  4. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν απορριπτέες αιτήσεις και ενστάσεις

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω,  είδαν εκ νέου τη σχετική προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα-κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, επανέλεγξαν τις αιτήσεις, ομόφωνα καταρτίζουν τους κάτωθι οριστικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΦΑ) για τα προγράμματα άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021:

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ 294/2.10.2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΠΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
1 301 ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝ
2 314 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 319 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 321 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 294/ 2-10-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

 

 
 
Α/Α  

Αρ.Πρωτ.

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΠΑΤΡΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΒΑΘ.ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (Π.Αγ.Ο)  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ(Π.Αγ.Ο)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ

ΦΟΡΕΑ(Π.Αγ.Ο)

ΜΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤ. ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ∆/ΣΑΣ ΚΑΤ.ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ  

ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤ.ΤΙΤΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

ΜΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕ  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1 314 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΑ

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ   7,01 ΟΧΙ   2 0 0 0 1   0,70     0,60     1,30 1
2 321 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΧΙ ΝΑΙ   7,32 ΟΧΙ   0 15,5 876 0 1   0,73     0 8,85   9,58 2
3 301 ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΣΟΛΩΝ ΟΧΙ ΝΑΙ   6,23 ΟΧΙ   1 0 0 0 1   0,62     0,30     0,92 3
4 319 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΧΙ ΝΑΙ   6,49 ΟΧΙ   0 0 0 0 1   0,64     0     0,64 4

 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  294/2.10.2020
 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΠΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

 

 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1 ΚΑΙ 3)
2 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4)
3 ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 2 ΚΑΙ 3)
4 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   2 /2020

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

 

 

 

  1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

  1. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ

 

 

  1. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ