ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 3/2021 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: Φαρμακείο για το Βοήθεια στο σπίτι Αστακού και Φυτειών
28 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 7ο
9 Ιουνίου, 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αστακός, 2/6/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ. 139
Ν.Π.I.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 3/2021 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

Στον Αστακό  και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου σήμερα την δεύτερη (2η) του μηνός Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2021 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 

 

  1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ
  3. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

 

Έχοντας υπόψιν

 

  1. Την αριθ. πρωτ. 125/13.5.2021 ΣΟΧ 3/2021 (ΑΔΑ:63ΟΗΟΞ15-ΠΓΧ ) Ανακοίνωση για την Πρόσληψη ΠΕ ή ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ περιόδου 2020-2021
  2. Την αριθ. 4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, με την οποία συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα-κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, καταρτίζουν  τους κάτωθι πίνακες:

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 3/2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ή ΔΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ(100)
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ
1 135 ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ 754579
2 137 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ 738833
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ – ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 3/2021
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ή ΔΕ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ(100)
 

 

Α/Α

Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 137 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ 738833 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν της ονομαστικής κατάταξης των υποψηφίων και του πίνακα απορριφθέντων που περιλαμβάνει ένα (1) συνολικά άτομο το οποίο δεν προσκόμισε το κύριο προσόν, δηλαδή τον απαραίτητο τίτλο για τη θέση ΠΕ ή ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, καλούμαστε να αξιολογήσουμε την αίτηση που κρίνεται εμπρόθεσμη με βάση την ημερομηνία αποστολής της.

Να σημειωθεί ότι το κριτήριο της εντοπιότητας για το Δήμο Ξηρομέρου, δεν προσμετράται στα βαθμολογούμενα κριτήρια λόγω πληθυσμού και προσκομίζεται ενημερωτικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΟΧ 3/2021
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ή ΔΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ(100)
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 135 ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ 754579 314,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  6 /2021

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

 

  1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ
  3. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ