ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 78/21.3.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εργασίες καθαρισμού των πυλών του αρχαίου Κάστρου Κόροντα και του Καναλιού Aρχαίου Υδραγωγείου στην Τ.Κ. Χρυσοβίτσας
2 Απριλίου, 2019
Όμορφες δράσεις και φέτος από τα 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου για το Lets do it Greece 2019
8 Απριλίου, 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 78/21.3.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα, Παρασκευή 5/4/2019 και ώρα 9:00 π.μ.  στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή οδός Αστακού) συνεδρίασε η επιτροπή για την τήρηση και διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, που συστήθηκε με την αρίθ. 18/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΖΖΟΞ15-ΥΙ8) Απόφαση Δ.Σ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση πίνακα επιλογής υποψηφίου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών 6ωρης απασχόλησης για το ΚΔΑΠ Κανδήλας με την ειδικότητα ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό/υπάλληλος καθαριότητας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Γεωργούλας Κωνσταντίνος Πρόεδρος
  2. Τσάρκος Βασίλειος Μέλος
  3. Ρετούλης Θωμάς Μέλος

Η τριμελής επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της:

  1. Την υπ’ αρίθ. 78/21.3.2019 ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
  2. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

Αποφασίζει

Α. Συντάσσει τον συνημμένο πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη ενός ατόμου (1) για την κάλυψη μιας (1) θέσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών 6ωρο για το ΚΔΑΠ Κανδήλας σύμφωνα με την αρίθ. 78/21.3.2019 ανακοίνωση.

Για μία θέση ΔΕ Βοηθητικού προσωπικού/Υπαλλήλου καθαριότητας  για το ΚΔΑΠ Κανδήλας υποβλήθηκαν δυο (2) αιτήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Επιλέγει την κατωτέρω υποψήφια ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό/υπάλληλο καθαριότητας ως εξής:
  1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 

Αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού αποτελεί ο πίνακας:

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό/υπάλληλο καθαριότητας

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, για την σύνταξη της σχετικής απόφασης πρόσληψης.

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             1Ο ΜΕΛΟΣ                          2Ο ΜΕΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ