ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 – 1η

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ Αστακού (λάστιχα)
25 Ιανουαρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 – 2η
16 Φεβρουαρίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24/01/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ         Αριθ. Πρωτ. 4

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, στον Αστακό, την 31η του μηνός Ιανουαρίουτου έτους 2022 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Ν. 4412/16 έτους 2022.
 2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022
 3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών προμηθειών-υπηρεσιών έτους 2022.
 4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής έκτακτου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022.
 5. Έγκριση δαπάνης και καταβολή των ανάλογων ποσών για διάφορες υποχρεωτικές δαπάνες (φαρμακείο, καύσιμα, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, μισθοδοσίες προσωπικού, απόδοση κρατήσεων κλπ.) έως την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022.
 6. Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 2021 σε έτος 2022.
 7. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών έτους 2021.
 8. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών έτους 2021.
 9. Αίτημα προς το Δήμο Ξηρομέρου για επιχορήγηση 41.000,00 Ευρώ.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος  Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ζορμπάς Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Λιότου Δέσποινα (Δημότης)
 6. Ταπραντζη Παρθενία (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)