Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) την 2η του μηνός Μαϊου του έτους 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 (6η)

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 1838/13-2-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (5η)
18 Απριλίου, 2020
Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για την Κοινωφελή Ξηρομερου
6 Μαΐου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αστακός, 29/4/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ. 96

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 2η του μηνός Μαϊου του έτους 2020 ημέρα  Σάββατο και ώρα  18:00, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19, τις 1838/13-2-2020 & 18318/13-3-2020 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών και το ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11.3.2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (1η).
  2. Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του ΕΦΚΑ (α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλ/νίας).
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υπηρεσία: «Ορισμός Μηχανικού για την τακτοποίηση-αδειοδότηση του Γυμναστηρίου στην Τ.Κ. Παπαδάτου».
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υπηρεσία: «Επισκευή στέγης στο Λαογραφικό Μουσείο Παλαιομάνινας».

                              Ο Πρόεδρος

 

                ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛH
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)