Πρόσκληση για ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08-10-2021
8 Οκτωβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 15ο
13 Οκτωβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 11/10/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 57

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com               

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας (εργασίας) με τίτλο  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην υπηρεσία (εργασία) με τίτλο:  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τα άρθρα 118, 218, 219  και 220 του Ν. 4412/2016
 4. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 5. Την Παρ. 2Β του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011
 6. Το Άρθρο 38 του Ν. 4412/2016
 7. Την Παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
 8. Το Άρθρο 54 του Ν. 4412/2016
 9. Την Παρ. 9 άρθρο 209 του Ν. 3463/2006
 10. Το Παρ. 31 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
 11. Την Παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
 12. Την αντίστοιχη πίστωση συνολικού ποσού 8.079,01 ευρώ με ΦΠΑ που διατίθεται στον Κ.Α. 6262.08 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την υπηρεσία (εργασία) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την υπηρεσία (εργασία) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως:

Οι πιο κάτω εργασίες αφορούν το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου Παλαιομάνινας και συγκεκριμένα εργασίες επισκευής του, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ενός Μουσείου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με σκοπό τη συμμόρφωση στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ήτοι:

  A/A  Είδος Εργασιών  Α.Τ.Κωδικός ΆρθρουΜον. Mετρ.  Ποσότητα
[1][2][3][4][5][6]
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
1Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας1ΝΑΟΙΚ Ν\22.45m218,60
2Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων2ΝΑΟΙΚ 22.45m223,24
3Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 – 24 kg/m23ΝΑΟΙΚ 65.01.02m218,60
4Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.4ΝΑΟΙΚ 65.05m24,64
5Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)5ΝΑΟΙΚ 76.22.01m218,60
 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
1Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600×600 mm ή 625×625 mm6ΝΑΟΙΚ 78.30.01m215,00
 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1Αφαίρεση βαφής από πέτρα με τριβείο ή αμμοβολή7ΝΑΟΙΚ Ν\77.81.Νm220,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας

Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας παραθύρων, οποιουδήποτε σχεδίου. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των σιδεριών ασφαλείας, η απελευθέρωση του πλαισίου και των σιδηρών στηριγμάτων με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή τους, η μεταφορά, η αποθήκευση και η επανατοποθέτηση μετά των πρόσθετων απαιτούμενων διατομών μορφοσιδήρου και μικροϋλικών για την πλήρη στερέωση στα διπλανά δομικά στοιχεία του κτηρίου καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των επιφανειών (μερεμέτια).

2. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

3. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 – 24 kg/m2

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την “σειρά” τους, με δυνατότητα  υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων        σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 – 24 kg/m2.

4. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο

Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

5. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους : 6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm).

6. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600×600 mm ή 625×625 mm

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος.

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600×600 mm ή 625×625 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

7. Αφαίρεση βαφής από πέτρα με τριβείο ή αμμοβολή

Καθαρισμός της πέτρας με τριβείο χειρός ή υδροβολή από κάθε είδους ρύπους ή βαφές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα που απαιτούνται και η εργασία.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με βάση την παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των εργασιών επισκευής ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εβδομήντα εννιά ευρώ και ένα λεπτό (8.079,01€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι ανωτέρω εργασίες θα ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τη σύμβαση.

Ακολουθεί αναλυτικός ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ προϋπολογισμός των εργασιών με βάση τις τιμές των Περιγραφικών Τιμολογίων του Δημοσίου, όπου αναφέρονται οι ποσότητες και οι επιμέρους τιμές των υλικών και εργασιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  A/A  Είδος ΕργασιώνΚωδικός ΆρθρουΚωδικός Αναθεώρησης  Α.Τ.Μον. Mετρ.  ΠοσότηταΤιμή Μονάδας (Ευρώ)Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική ΔαπάνηΟλική Δαπάνη
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
1Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση σιδεριώνΝΑΟΙΚ Ν\22.45ΟΙΚ 22751m218,6015,00279,00 
 ασφαλείας       
2Αποξήλωση ξυλίνων ήΝΑΟΙΚ 22.45ΟΙΚ 22752m223,2416,80390,43
σιδηρών κουφωμάτων
3Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή απόΝΑΟΙΚ 65.01.02ΟΙΚ 65013m218,60200,003.720,00
 ηλεκτροστατικά βαμμένο       
 αλουμίνιο βάρους 12 – 24       
 kg/m2       
4Θύρες αλουμινίου χωρίςΝΑΟΙΚ 65.05ΟΙΚ 65024m24,64175,00812,00
υαλοστάσιο.
5Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm +ΝΑΟΙΚ 76.22.01ΟΙΚ 7609.25m218,6039,00725,40
 μεμβράνη + 3 mm)       
 Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ5.926,835.926,83
 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
1Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600×600 mm ή 625×625 mmΝΑΟΙΚ 78.30.01ΟΙΚ 78096m215,0025,90388,50 
 Σύνολο : 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ388,50388,50
 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1Αφαίρεση βαφής από πέτρα με τριβείο ή αμμοβολήΝΑΟΙΚ Ν\77.81.ΝΟΙΚ 7786.17m220,0010,00200,00 
 Σύνολο : 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ200,00200,00
Άθροισμα 6.515,33
ΦΠΑ24,00%1.563,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.079,01

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο εν λόγω κτίριο και η παραλαβή από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής καθώς και από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

………………………………

………………………………

………………………………

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την Υπηρεσία ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΥπηρεσίαςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για 30 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
 • Αποδέχομαι τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)