Πρόσκληση παροχής προσφορών για «Αποκριάτικη εκδήλωση: Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού» στις Δ.Ε. Αστακού, Αλυζίας, Φυτειών διοργάνωσης 3 ΚΔΑΠ με συμμετοχή των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης κάθε Δ.Ε.

Αύριο 6/2/2020 και ώρα 7:00 μ.μ. ενημερωτική δράση από την ΚΕΔΗΞ, το ΝΠΔΔ, το Κ.Υ. Αστακού και το ΚΔΑΠ Αστακού στο χώρο του ΚΔΑΠ με θέμα: Η υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών
5 Φεβρουαρίου, 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αποκριάτικο στολισμό τριών αυτοκινήτων/αρμάτων για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) και τα πλακατ των γκρουπ με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020»
8 Φεβρουαρίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 6/2/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Αποκριάτικης εκδήλωσης: Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού» στις Δ.Ε. Αστακού, Αλυζίας, Φυτειών διοργάνωσης των 3 ΚΔΑΠ με συμμετοχή των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης κάθε Δ.Ε.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Αποκριάτικη εκδήλωση: Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού» στις Δ.Ε. Αστακού, Αλυζίας, Φυτειών διοργάνωσης 3 ΚΔΑΠ με συμμετοχή των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης κάθε Δ.Ε. µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
4. Το γεγονός ότι το ποσό των 1.900,00 ευρώ που διατίθεται στην παρούσα πρόσκληση θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και θα διατεθεί γι΄αυτό τον σκοπό από τον Κ.Α. 6442.01. κατόπιν εγκρίσεως του προϋπολογισμού.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκριάτικη εκδήλωση: Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού» στις Δ.Ε. Αστακού, Αλυζίας, Φυτειών διοργάνωσης των 3 ΚΔΑΠ με συμμετοχή των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης κάθε Δ.Ε.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την υπηρεσία με τίτλο «Αποκριάτικη εκδήλωση: Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού» στις Δ.Ε. Αστακού, Αλυζίας, Φυτειών διοργάνωσης των 3 ΚΔΑΠ με συμμετοχή των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης κάθε Δ.Ε. όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως:
Τα παιχνίδια του κρυμμένου θησαυρού θα υλοποιηθούν σε τρεις δημοτικές ενότητες (Αστακός, Αλυζία-Κανδήλα και Φυτείες) και θα συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
Το σενάριο και ο γενικότερος σχεδιασμός των παιχνιδιών δε θα προσαρμοστεί στα τοπωνύμια, τις οδούς και την γενικότερη τοπογεωγραφία του οικιστικού ιστού στον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση αλλά θα είναι προσαρμοσμένος και στα τοπικά δεδομένα, έτσι ώστε όλα τα παιδιά που θα παίξουν να αντιμετωπίσουν τον ίδιο συντελεστή δυσκολίας – ευκολίας.
Η μικρή περιπέτεια που θα προετοιμαστεί θα περιέχει ποικιλία γρίφων /αποστολών, και οι παίκτες θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε προκλήσεις που έχουν να κάνουν με κατασκευές, γρίφους λογικής, μουσικής, αποστολές αναζήτησης, ερωτήσεις γενικών γνώσεων, σπαζοκεφαλιές κλπ, αφού σκοπός δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία των παιδιών αλλά και η διέγερση των νοητικών, αντιληπτικών και σωματικών ικανοτήτων τους.
Το κύριο μέρος της δράσης θα έχει διάρκεια 120’ περίπου, ενώ με την προετοιμασία των ομάδων, την επεξήγηση των κανόνων κλπ, θα φθάσει τις 3 ώρες περίπου.
Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού θα χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα ώστε να μπορεί να παιχτεί τόσο από μικρό αριθμό παιδιών, όσο και από μεγάλο, τηρώντας τα όρια των 170 περίπου παιδιών ανά δημοτική/ενότητα.
Στον κρυμμένο θησαυρό πέρα των 3 ΚΔΑΠ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και όλα τα σχολεία την Α/θμιας διαχωρισμένα στις 3 περιοχές, ανάλογα με την γεωγραφική τους τοποθέτηση.
Οι συντελεστές του παιχνιδιού θα είναι παιδαγωγοί με εμπειρία και κατάρτιση στο συγκεκριμένο είδος δράσεων (δημιουργική, ψυχαγωγική ενασχόληση).
Στην οργάνωση του κρυμμένου θησαυρού θα συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα
• Διαφήμιση και προβολή της εκδήλωσης στα ΜΜΕ πριν την υλοποίησή της. (Ενημερωτική προώθηση με σκοπό την πρόσκληση για συμμετοχή αλλά και την ενημέρωση σχετικά με τη δράση).
• Το σενάριο και ο σχεδιασμός των παιχνιδιών.
• Τα υλικά για την κατασκευή αντικειμένων που θα κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
• Η αγορά μικροαντικειμένων και παντοειδούς εξοπλισμού σχετικών με το παιχνίδι. (μπουκαλάκια, κλειδιά, κλεψύδρες, μαρκαδόρους κλπ).
• Η επινόηση των γρίφων και των αποστολών.
• Το γραφιστικό δημιουργικό μέρος και η εκτύπωση των γρίφων, οδηγιών, χαρτών κλπ.
• Η μετακίνηση των ατόμων που θα υλοποιήσουν τα παιχνίδια.
• Η αμοιβή των συντελεστών.
• Η δημιουργία δελτίου τύπου (κείμενο με συνοδεία φωτογραφιών, βίντεο κλπ).
• Η απολογιστική προώθηση και προβολή της εκδήλωσης στα τοπικά ΜΜΕ.

Η πραγματοποίηση των παιχνιδιών θα γίνει το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου το πρωί.
.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020 κατόπιν εγκρίσεως αυτού. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει σε κάθε μια δημοτική ενότητα, σε χώρο που θα οριστεί από την ομάδα υλοποίησης της δράσης.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στην οποία θα αναγράφεται το εξής: Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απαραίτητη από τη Νομοθεσία (κανονισμός ΕΕ 2016/679) δημοσιοποίση των προσωπικών μου δεδομένων με όποιο τρόπο ορίζει η σχετική νομοθεσία (ανάθεση διάυγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΣ ΚΕΔΗΞ, και Δήμου, επίτροπος κλπ.) Στα δεδομένα ανήκουν πλήν των προσωπικών στοιχείων μου και το ποσό της ανάθεσης, όσα στοιχεία φέρουν οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα τιμολόγια και κάθε συνοδευτικό έγγραφο που πρέπει εκ του νόμου να δημοσιευτεί.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των τεχνικών της προδιαγραφών
Γ) α. Φορολογική ενημερότητα, β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) και γ. αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646041482, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την υπηρεσία ……………………………………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
• Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)