ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
27 Ιουνίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
27 Ιουνίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 27/6/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 27

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για Αθλητικό υλικό για το ΚΔΑΠ Κανδήλας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο αθλητικό υλικό για το ΚΔΑΠ Κανδήλας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των 1.500,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.04 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 3/7/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο αθλητικό υλικό για το ΚΔΑΠ Κανδήλας η οποία έχει ως εξής:

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 ΑΕΡΟΜΠΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΑ10
 ΑΕΡΟΜΠΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΑ10
 ΓΑΝΤΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΖΕΥΓΑΡΙΑ2
 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΟΥ (ΣΤΕΦΑΝΙΑ)ΤΕΜΑΧΙΑ40
 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΥΨΟΣ: 15 CMX ΠΛΑΤΟΣ: 46 CMΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΥΨΟΣ: 30CMX ΠΛΑΤΟΣ: 48CMΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΥΨΟΣ: 41CMX ΠΛΑΤΟΣ: 48CMΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΩΝΟΥΣ 1mΤΕΜΑΧΙΟ20
 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΩΝΟΥΣ 2mΤΕΜΑΧΙΟ10
 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣΤΕΜΑΧΙΑ20
 ΚΩΝΟΙΤΕΜΑΧΙΑ15
 ΚΩΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ(35CM)ΤΕΜΑΧΙΑ20
 ΠΗΧΕΙΣ ΓΙΑ ΚΩΝΟΥΣΤΕΜΑΧΙΑ10
 ΜΠΑΛΕΣ ΒΟΛΕΪ AMILLATEMAXIA2
 ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 25CMTEMAXIA2
 ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 35CMTEMAXIA2
 ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 45CMTEMAXIA2
 ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 55CMΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 65 CMΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΝΝΙΣΤΕΜΑΧΙΑ20
 ΜΠΑΛΕΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛΤΕΜΑΧΙΟ1
 ΡΟΠΑΛΟ ΚΑΙ  ΓΑΝΤΙ BaseballΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΜΠΑΛΑΚΙΑ BaseballΤΕΜΑΧΙΑ6
 ΔΙΧΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ADIDASΤΕΜΑΧΙΑ6
 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ SELECTΤΕΜΑΧΙΑ4
 MΠΑΛΑΚΙΑ ΤΕΝΝΙΣΤΕΜΑΧΙΑ30
 ΡΑΚΕΤΕΣ ΤΕΝΝΙΣΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΜΠΑΛΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΣΚΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΟΥ 2
 ΓΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΞ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΠΙΔΑ ΜΕΓΑΛΗΤΕΜΑΧΙΟ1
 ΘΩΡΑΚΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΚΥΚΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΣΤΟΧΑΚΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΣΠΑΣΤΑ ΓΙΑ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΣΤΟΧΟΙ ΜΠΑΝΑΝΑ ΓΙΑ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ6
 ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΙΝΙ ΤΕΡΜΑ 200CMX80CMX60CM)ΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΦΙΛΕ ΠΟΔΟΤΕΝΝΙΣ 6M ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣΤΕΜΑΧΙΟ1
 FrisbeeΤΕΜΑΧΙΑ10
 ΒΑΡΑΚΙΑ 3KGTEMAXIA10(5 ZEYΓ)
 ΒΑΡΑΚΙΑ 5KGTEMAXIA10(5ΖΕΥΓ)
 ΒΑΡΑΚΙΑ ΠΟΔΙΟΥ 1KGTEMAXIA10(5 ZEYΓ)
 ΒΑΡΑΚΙΑ ΠΟΔΙΟΥ 2KGTEMAXIA10(5 ZEYΓ)
 ΒΑΡΑΚΙΑ ΠΟΔΙΟΥ 3KGTEMAXIA10(5 ZEYΓ)
 ΧΩΡΟΔΕΙΚΤΗΣ (ΠΙΑΤΑΚΙΑ)ΣΕΤ1 (1Χ40)

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο κτίριο που θα υποδειχθεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση.  

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)