ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
30 Νοεμβρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ
13 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 12.12.2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 42

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για Αθλητικό υλικό για το ΚΔΑΠ Κανδήλας και Παλαιομάνινας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο αθλητικό υλικό για το ΚΔΑΠ Κανδήλας και Παλαιομάνινας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Η δαπάνη των 2.400,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.04 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 15/12/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο αθλητικό υλικό για το ΚΔΑΠ Κανδήλας και Παλαιομάνινας η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 ΓΑΝΤΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΖΕΥΓΑΡΙΑ3
 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΡΟΠΑΛΟ ΚΑΙ  ΓΑΝΤΙ BaseballΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΜΠΑΛΑΚΙΑ BaseballΤΕΜΑΧΙΑ6
 ΓΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΞ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΤΕΜΑΧΙΑ8
 ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΠΙΔΑ ΜΕΓΑΛΗΤΕΜΑΧΙΟ1
 ΘΩΡΑΚΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΚΥΚΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΣΤΟΧΑΚΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΣΠΑΣΤΑ ΓΙΑ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ4
 ΣΤΟΧΟΙ ΜΠΑΝΑΝΑ ΓΙΑ TAEKWONDO, KICKBOXING ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑΤΕΜΑΧΙΑ6
 ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΙΝΙ ΤΕΡΜΑ 200CMX80CMX60CM)ΤΕΜΑΧΙΑ2
 ΦΙΛΕ ΠΟΔΟΤΕΝΝΙΣ 6M ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣΤΕΜΑΧΙΟ1

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Βραχάκια ισορροπίας (6τεμ) Camellinoτεμάχια1
2Πλαστικό πολύχρωμο τούνελ (σετ 8 τεμ) Camelinoτεμάχια1
3Σετ παλάμες-πατούσες χωροδείκτες Camelinoτεμάχια10
4Ice bag Camelinoτεμάχια1
5Εμπόδια προπόνησης μεταβαλόμενου ύψους από 7cm εώς 38cmτεμάχια8
6Κοντάρι πλαστικό L 70cm 25mm kinissisτεμάχια15
7Amilla Στρώμα γυμνστικής μπλε (200*100*10cm)τεμάχια4
8Καπελάκια οριοθέτησης χώρου προπόνησηςτεμάχια1
9Amila Ιμάντες Οριοθέτησης Γηπέδου Beach Volleyτεμάχια1
10Μπάλα ποδοσφαίρου size 4τεμάχια2
11Μπάλα μπάσκετ size 7τεμάχια2
12Μπάλα βόλεϋτεμάχια4
13Μπάλα πλαστικήτεμάχια4
14Τρόμπα για μπάλεςτεμάχια1

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ Κανδήλας και Παλαιομάνινας και η παραλαβή από τους υπεύθυνους των δομών και τη σχετική επιτροπή.

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
 • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)