ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
13 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
19 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 12/12/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 45

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

ΦΙΛΙΠΠΟΒΑ ΕΛΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ  «Είδη ζαχαροπλαστικής για τα ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «Είδη ζαχαροπλαστικής για τα ΚΔΑΠ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Η δαπάνη των  1.500,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.05 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 15/12/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο  «Είδη ζαχαροπλαστικής για τα ΚΔΑΠ» η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Σοκολατάκια με χριστουγεννιάτικες φιγούρες5 συσκευασίες των 500gr.
2Καραμέλες ζελεδάκια4 κιλά
3Γλειφιτζούρια60 τεμάχια
4Σοκοφρετάκια5 πακέτα
5Μικρά μπουκαλάκια νερό3 πακέτα των 24 τεμαχίων
6Χυμούς 1lt σε διάφορες γεύσεις6 τεμάχια
7Μελομακάρονα4 κιλά
8Κουραμπιέδες4 κιλά
9ΦαρινΑΠ2 τεμάχια
10Βιτάμ2 τεμάχια
11Κακάο1 κουτί
12Ζάχαρη2 τεμάχια
13Γάλα ΝΟΥΝΟΥ2 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Σοκολατάκια με χριστουγεννιάτικες φιγούρες7 συσκευασίες των 500gr.
2Καραμέλες ζελεδάκια3 κιλά
3Γλειφιτζούρια100 τεμάχια
4Σοκοφρετάκια5 πακέτα
5Μικρά μπουκαλάκια νερό20 πακέτα των 24 τεμαχίων
6Χυμούς 1lt βύσσινο και ροδάκινο6 τεμάχια
7Μελομακάρονα6 κιλά
8Κουραμπιέδες3 κιλά
9Βασιλόπιτες με φλουρί2 των 2 κιλών
10Πορτοκαλάδες 1,5 λ. χωρίς ανθρακικό5 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΟ4
2ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣΚΙΛΟ5
3ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙΛΟ8
4ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΑΠΑΚΕΤΟ20
5ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΕΛΟΦΑΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΟ100
6ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΠΑΚΕΤΟ10
7ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ5
8ΧΥΜΟΙ  ΑΤΟΜΙΚΟΙΤΕΜΑΧΙΟ80
9ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΙΑΤΑΠΑΚΕΤΟ10
10ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΓΛΥΚΑ
Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΕ 70 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΦΛΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ70
2ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣΤΕΜΑΧΙΟ70

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Βασιλόπιτα μεγάλητεμάχια1
2Μελομακάρονακιλά10
3Κουραμπιέδεςκιλά5
4Σοκολατάκια χριστουγεννιάτικα συσκευασίατεμάχια4
5Νερά 24*0,5ltτεμάχια10
6Πατατάκια (διάφορες γεύσεις)τεμάχια10
7Γαριδάκιατεμάχια5
8Pick crackers Παπαδοπούλου mix 350grτεμάχια10
9Μπισκότα Oreoτεμάχια10

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τον υπεύθυνο της κάθε δομής και την αρμόδια επιτροπή.

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
 • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)