ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ τεχνολογικό εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ
26 Νοεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Είδη χειροτεχνίας για τα 4 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
29 Νοεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 29/11/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 72

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην προμήθεια με «Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των 700,00 θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.05 του προϋπ. οικ. έτους 2021

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου,  για  «Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προμήθεια µε Τίτλο «Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ» η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Παιδικοί χυμοί 250mlτεμάχια40
2Γαριδάκιατεμάχια10
3Πατατάκιατεμάχια10
4Καραμέλες βουτήρουτεμάχια4
5Μελομακάρονατεμάχια40
6Κουραμπιέδεςτεμάχια40

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Πτι-μπερ μπισκότα παπαδοπούλου3 τεμάχια
2Μπισκότα γεμιστά με σοκολάτα 4 τεμάχια
3Καραμέλες ζελεδάκια3 κιλά
4Αλμυρά μπισκοτάκια3 κουτιά
5Γλειφιτζούρια60 τεμάχια
6Κουραμπίεδες5 κιλά
7Μελομακάρονα5 κιλά
8Σοκολατάκια5 πακέτα
9Σοκοφρετάκια5 πακέτα
10Μικροί χυμοί3 πακέτα των 24 τεμαχίων
11Διάφοροι χυμοί ενός λίτρου10 τεμάχια
12Μικρά μπουκαλάκια νερό3 πακέτα των 24 τεμαχίων
13Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου χωρίς ανθρακικό1 εξάδα
14Κοκακόλα 1,5 λίτρου1 εξάδα
15Χαρτοπετσέτες4 πακέτα
16Πατατάκια με αλάτι4 τεμάχια μεγάλα
17Πατατάκια με ρίγανη4 τεμάχια μεγάλα
18γαριδάκια4 τεμάχια μεγάλα
19Σοκολατένιους αη βασίληδες μεσαίου μεγέθους60 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΕΙΔΟΣΤΕΜΑΧΙΑ
1ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΑ100
2ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣΚΙΛΑ5
3ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙΛΑ5
4ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙΤΕΜΑΧΙΑ100
5ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑΤΕΜΑΧΙΑ250
6ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣΠΑΚΕΤΑ20
7ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΑ3
8ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΑ8
9ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΑ2
10ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΝΟΥΝΟΥΤΕΜΑΧΙΑ4
11ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΑ5
12ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΤΕΜΑΧΙΑ3
13ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΤΕΜΑΧΙΑ2
14ΚΡΑΚΕΡΑΚΙΑ TUCΠΑΚΕΤΑ5

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΒΑΜΒΑΚΙΠΑΚΕΤΟ1
2ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ100
3ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ – ΞΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΠΑΚΕΤΟ1
4ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣΤΕΜΑΧΙΟ100
5ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΟ2
6ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣΚΙΛΟ5
7ΛΕΜΟΝΑΔΑΕΞΑΔΑ1
8ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙΛΟ5
9ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOKIESΠΑΚΕΤΟ10
10ΝΕΡΟ ΕΜΦΥΑΛΩΜΕΝΟΕΞΑΔΑ5
11ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙΠΑΚΕΤΟ5
12ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΡΙΓΑΝΗΠΑΚΕΤΟ5
13ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΞΑΔΑ1
14ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΞΑΔΑ1
15ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΦΑΝΑΤΕΜΑΧΙΟ150
16ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΕΛΟΦΑΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΟ200
17ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ                      ΠΑΚΕΤΟ10
18ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ5
19ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΙΤΕΜΑΧΙΟ10

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)