Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ Αστακού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023 -8η
6 Ιουνίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023 -9η
19 Ιουνίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 14/6/2023
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. πρωτ. 24
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Υπηρεσία με τίτλο επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Η δαπάνη των 2.100,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6263.01 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί
Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 13/6/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Υπηρεσία με τίτλο επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ η οποία έχει ως εξής:
2 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ
1 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΙΣ
1 ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ
2 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠ ΤΡΟΧΩΝ
1 ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
1 ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙ
1 ΑΚΡΟ ΖΑΜΦΟΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
1 ΑΚΡΟ ΖΑΜΠΦΟΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙ
2 ΑΚΡΑ ΖΑΜΦΟΡ ΟΠΙΣΘΙΑ
4 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΖΑΜΦΟΡ
2 ΒΑΣΕΙΣ ΘΟΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣ
2 ΒΑΣΕΙΣ ΘΟΛΟΥ ΟΠΙΣΘΙΕΣ
2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ
2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ
4 ΜΠΟΥΖΙ
1 ΣΕΤ ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ
1 4Λ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
1 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1 ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟΥ
1 ΙΜΑΝΤΑΣ RC
1 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
7 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
1 ΦΛΑΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
1 ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΧΤΗ
2 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τα ανωτέρω θα χρειαστούν και οι αντίστοιχες εργασίες.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του αναδόχου.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                               Φ.Π.Α. 24%  
                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
• Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)