ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SELF TEST
15 Ιουνίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
17 Ιουνίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 14/6/2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ.  38

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

«Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια «Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ» και έχοντας υπόψη:

  1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 6681.02  εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 500,00 € (με Φ.Π.Α.) του προϋπ. 2022.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6681.02 του προϋπ. οικ. έτους 2022.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή οδός Αστακού, Τ.Κ., 30006) έως και την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00  για «Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο: «Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ»,  για το ποσό που έχει προαναφερθεί ως ενδεικτικός προϋπολογισμός:

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Pulvo4 τεμάχια
2Fenistil κρέμα και roll-on2 τεμάχια
3Αμμωνία2
4Μάσκες προσώπου μικρές τύπου 11 κουτί των 50 τεμαχίων
5Betadin2 τεμάχια μικρά
6Οξυζενέ1 τεμάχιο
7Βαμβάκι3 τεμάχια
8Hansaplast διαφόρων μεγεθών4 κουτιά
9Παγοκύστες με τζελ2 τεμάχια
10Γάζες μεσαίου μεγέθους4 κουτιά
11Αποστειρωμένες υδρόφιλες γάζες 18x304 κουτιά

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΕΙΔΟΣΤΕΜΑΧΙΑ
1ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΤΕΜΑΧΙΑ100
2ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝΤΕΜΑΧΙΑ50
3ΠΑΚΕΤΑ ΝΤΕΠΟΝΤΕΜΑΧΙΑ1

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝΤΕΜΑΧΙΟ20
2ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500 mlΤΕΜΑΧΙΟ10
3ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝΤΕΜΑΧΙΟ200
4ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣΤΕΜΑΧΙΟ200

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Μάσκες υψηλής προστασίας ΚΝ95 ή FFP2 10 τμχτεμάχια15
2Παιδικές μάσκες υψηλής προστασίας ΚΝ95 ή FFP2 10 τμχτεμάχια15
3Αντισηπτικό 500 ml ecofarmτεμάχια50
4Γάντια μιας χρήσης Glovtex latex πουδραρισμένα 100 τμχ Largeτεμάχια5

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2022, κατόπιν έγκρισης αυτού.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού………………………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειας/ΕίδοςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. …% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)