ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023 -3η
18 Φεβρουαρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ
24 Φεβρουαρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 24/02/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ.  5

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

«Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δομών Αστακού-Φυτειών»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δομών Αστακού-Φυτειών» και έχοντας υπόψη:

 1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 6681.01 «Προμήθεια υλικών φαρμακείου δομών ΒΣΣ» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 2.500,00 € (με Φ.Π.Α.) του προϋπ. 2023.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. Η δαπάνη των 2.500 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 6681.01 του προϋπ. οικ. έτους 2023.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή οδός Αστακού, Τ.Κ., 30006) έως και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00  για «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δομών Αστακού-Φυτειών».

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο: «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δομών Αστακού-Φυτειών»,  όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα ανά τιμή μονάδας, για το ποσό που έχει προαναφερθεί ως ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΤΕΜΑΧΙΑ
1ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ MED TRUST ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 501
2ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ WELLION CALLA ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 501
3ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ ACCUTREND ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 251
4ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1001
5ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΑΚΕΤΟ1
6ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ1
7ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 501
8ΜΑΣΚΕΣ FFP2 Ή KN 951
9ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MEDIUM ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 1001
10ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ 500 ML1
11ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΟΥΤΙ1
12PULVO1
13BETADINE 30 G1
14ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ1
15ΑΠΛΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ1
16ΣΥΡΙΓΓΕΣ1
17FENISTIL1
18FUCI CORT1
19DETTOL Ή CLINEX SPRAY1
20VOLTAREN1
21VOLTAROL ΑΛΟΙΦΗ1

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στην έδρα του Αναδόχου στους υπεύθυνους των δομών ή θα αποστέλλονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους των δομών.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023, κατόπιν έγκρισης αυτού.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού………………………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειας/ΕίδοςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. …% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)