ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
28 Νοεμβρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
13 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 30/11/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ.  41

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

«Φαρμακείο δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια «Φαρμακείο δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου» και έχοντας υπόψη:

  1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 6681.02 «Προμήθεια υλικών φαρμακείου δομών ΒΣΣ» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 500,00 € (με Φ.Π.Α.) του προϋπ. 2023.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  4. Η δαπάνη των 2.500 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 6681.02 του προϋπ. οικ. έτους 2023.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή οδός Αστακού, Τ.Κ., 30006) έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00  για «Φαρμακείο δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο: «Φαρμακείο δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου»,  όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα ανά τιμή μονάδας, για το ποσό που έχει προαναφερθεί ως ενδεικτικός προϋπολογισμός:

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠεριγραφήΕίδοςΠοσότητα
1Φυσιολογικός ορός για τραυματισμούς Cinofar 30*50mlτμχ1
2Καθαρό οινόπνευματμχ1
3Οξυζενέτμχ1
4Betadineτμχ3
5Ελαστικοί επίδεσμοιτμχ2
6Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίησητμχ2
7Αποστειρωμένες γάζες Real Care 15*15cm 12τμχτμχ4
8Λευκοπλάστ σε ρολότμχ2
9Αυτοκόλλητα επιθέματα (Hansaplast)τμχ2
10Πιεστικοί αιμοστατικοί επίδεσμοιτμχ3
11Παγοκύστεςτμχ2
12Ψυκτικό σπρέιτμχ1
13Κολλύριο (τεχνητά δάκρυα)τμχ1
14Αντισταμινική αλοιφή (Fenistil)τμχ1
15Αλοιφή για εγκαύματατμχ1
16Ηλεκτρολύτεςτμχ1
17Παυσίπονα (Depon)τμχ2
18Βαμβάκιτμχ2
19Επίδεσμοι (διάφορα μεγέθη)τμχ6
20Αποστειρωμένα γάντια  
21Σιρόπι αντισταμινικότμχ1
22Pulvoτμχ1

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 DEPON MAXIMUM 1000 MG ΑΝΑΒΡΑΖΟΝTEMAXIO3
 DEPON ΔΙΣΚΙΑ 500MGΠΑΚΕΤΟ3
 HANSAPLAST ΤΣΙΡΟΤΑΠΑΚΕΤΟ2
 BETADINETEMAXIO2
 VIOPLEX-T SPRAY POWDERΤΕΜΑΧΙΟ3
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ ΓΑΖΕΣΠΑΚΕΤΟ5
 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣΤΕΜΑΧΙΟ2
 OXYZENEΤΕΜΑΧΙΟ2

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στους υπεύθυνους των δομών ΚΔΑΠ.

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023, κατόπιν έγκρισης αυτού.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού………………………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειας/ΕίδοςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. …% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)