ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ 4 ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
4 Ιουλίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ
4 Ιουλίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 4/7/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 30

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για Γλυκίσματα και λοιπά αναλώσιμα τρόφιμα για Καλοκαιρινή γιορτή λήξης των 4 ΚΔΑΠ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο Γλυκίσματα και λοιπά αναλώσιμα τρόφιμα για Καλοκαιρινή γιορτή λήξης των 4 ΚΔΑΠ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των 1.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.05 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 10/7/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο Γλυκίσματα και λοιπά αναλώσιμα τρόφιμα για Καλοκαιρινή γιορτή λήξης των 4 ΚΔΑΠ η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

α/αΠεριγραφή είδουςΕίδοςΠοσότητα
1Γλειφιτζούριατεμάχια150
2Καραμέλες geloκιλά4
3Ζελεδάκια haribo 9,8 γρπακέτα150
4Πατατάκια με αλάτι και ρίγανη επαγγελματική συσκευασίαπακέτα8
5Χυμούς ατομικούς ανάμεικτους κρύουςτεμάχια150
6Νερά 24αδα ζαγόριπακέτα5
7Διάφορα γαριδάκιαπακέτα10
8παγωτίνιακιλά3

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Μικρά χυμουδάκια ανάμεικτα40 τεμάχια
2Παγωτίνια 40 τεμάχια
3Καραμέλες ζελεδάκια3 κιλά
4Μικρά νεράκια2 πακέτα των 24 τεμαχίων
5Γλειφιτζούρια50 τεμάχια
6Ψωμί του τοστ2 μεγάλες συσκευασίες
7Τυρί για τοστ30 φέτες
8Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα5 συσκευασίες

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ100
2ΓΛΥΚΑ ΤΑΡΤΑΚΙΑ-ΚΟΚ-ΠΑΣΤΑΚΙΑΚΙΛΟ5
3ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΟ4
4ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝΚΙΛΟ2
5ΛΕΜΟΝΑΔΑΕΞΑΔΑ1
6ΜΠΑΛΟΝΙΑΠΑΚΕΤΟ10
7ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΔΑ5
8ΝΕΡΟΦΟΥΣΚΕΣΠΑΚΕΤΑ20
9ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙΠΑΚΕΤΟ10
10ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΡΙΓΑΝΗΠΑΚΕΤΟ10
11ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑΠΑΚΕΤΟ5
12ΠΟΠΚΟΡΝΠΑΚΕΤΟ10
13ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΞΑΔΑ1
14ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΑΠΑΚΕΤΟ5
15ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΓΙΑ ΓΛΥΚΑ (10X20 cm περίπου)ΤΕΜΑΧΙΑ100
16ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣΤΕΜΑΧΙΟ100
17ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥΤΕΜΑΧΙΟ100

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠεριγραφήΕίδοςΠοσότητα
1Νερό Ζαγόρι 24*0,5ltΤεμάχια5
2Χυμοί ανάμικτοι 250mlΤεμάχια50
3Πορτοκαλάδες  ΛΟΥΞ 1,5ltΤεμάχια7
4Pick mix Παπαδοπούλου 350grΤεμάχια10
5Πατατάκια με αλάτιΤεμάχια5
6Πατατάκια με ρίγανηΤεμάχια5
7ΠακοτίνιαΤεμάχια2
8ΤυρογαριδάκιαΤεμάχια3
9ΦουντούνιαΤεμάχια3
10Μπισκότα OREOΤεμάχια5
11Ποτήρια πλαστικά 50τμχΤεμάχια1
12Πιατάκια μιας χρήσης 10τμχΤεμάχια4
13Χάρτινες σακούλεςΤεμάχια20
14Μπαλόνια νερόβομβες  100τμχΤεμάχια7
15Ζελεδάκια  Λάβδας 400grΤεμάχια10
16ΓλειφιτζούριαΤεμάχια50

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο κάθε ΚΔΑΠ, ΑΣΤΑΚΟΥ, ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ, ΦΥΤΕΙΩΝ

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)