ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
24 Φεβρουαρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ
24 Φεβρουαρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 24/02/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 6

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ   «Γραφική ύλη για τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «Γραφική ύλη για τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των  1.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6612.01 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 03/03/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο «Γραφική ύλη για τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών» η οποία έχει ως εξής:

Α/ΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΜΕΛΑΝΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-BLACK)ΤΕΜΑΧΙΟ1
2ΜΕΛΑΝΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-CYAN)ΤΕΜΑΧΙΟ1
3ΜΕΛΑΝΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-MAGENTA)ΤΕΜΑΧΙΟ1
4ΜΕΛΑΝΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-YELLOW)ΤΕΜΑΧΙΟ1
    5Μελάνι εκτυπωτή μάρκας HP με κωδικό CF217A1
6ΧΑΡΤΙ Α4 ΛΕΥΚΟ ΚΟΥΤΑ 5ΑΔΑ -500gr1
7ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 100ΑΔΑ1
8ΜΟΛΥΒΙΑ 
9ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ1
10ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ Pensan1
11ΣΤΥΛΟ BIC ΜΠΛΕ1
12ΚΛΑΣΕΡ Α4 8-321
13ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΡΑΧΗ 10 ΕΚ1
14ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΑΦΤ  22,9χ32,4εκ1
15ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ1
16ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΜΠΛΕ1
17ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΜΠΛΕ1
18ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ1
19ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/61
20ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ1
21ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΙΑ HP 3011
22ΜΕΛΑΝΙΑ /ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DEVELOP, KONICA MINOLTA, LASER, ΙΝΕΟ 2261
23ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E260X22G , LME360T TONER CARTRIDGE FOR USE IN LASER PRINTERS1
24ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ1
25ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ1
26ΣΕΛΟΤΕΙΠ1
27ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ1
28ΚΟΛΛΕΣ ΥΓΡΕΣ1
29ΚΟΛΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ1
30ΧΑΡΤΑΚΙΑ POST IT ΚΙΤΡΙΝΑ1
31ΦΑΚΕΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΣΠΡΑ1

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)