ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
27 Ιουνίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ 4 ΚΔΑΠ
4 Ιουλίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 4/7/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 29

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για Καλοκαιρινά υλικά χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο Καλοκαιρινά υλικά χειροτεχνίας  για το ΚΔΑΠ Κανδήλας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των 1.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.03 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 10/7/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο Καλοκαιρινά υλικά χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας η οποία έχει ως εξής:

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΜΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΖΠΑΚΕΤΟ2
2ΑΜΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΛΕΠΑΚΕΤΟ2
3ΒΑΖΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΩΝ 500 MLΤΕΜΑΧΙΟ50
4ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ5
5ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ5
6ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ5
7ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ5
8ΚΑΜΒΑΣ ΛΕΥΚΟΣ (30 Χ 30)ΤΕΜΑΧΙΟ30
9ΚΟΧΥΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΠΑΚΕΤΟ5
10ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ5
11ΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 0,5 ΕΚΠΑΚΕΤΟ5
12ΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1 ΕΚΠΑΚΕΤΟ5
13ΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 2 ΕΚΠΑΚΕΤΟ5
14ΜΑΤΟΧΑΝΤΡΑ ΟΒΑΛ ΜΕ ΤΡΥΠΑ (ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1 ME 1,5 CM)ΤΕΜΑΧΙΟ100
15ΜΠΡΕΛΟΚ (ΚΡΙΚΟΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ) ΑΣΗΜΙΤΕΜΑΧΙΟ50
16ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ STAEDTLERΠΑΚΕΤΟ10
17ΠΕΤΡΑΔΑΚΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ  
18ΠΗΛΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ (ΛΕΥΚΟ)ΤΕΜΑΧΙΟ5
19ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΡΑΒΔΟΥΣ 11,2ΤΕΜΑΧΙΟ2
20ΠΟΜ ΠΟΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗΠΑΚΕΤΟ10
21ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2 mmΤΕΜΑΧΙΟ30
22ΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΚΡΑΦΤ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΟ100
23ΣΠΑΓΓΟΣ ΓΙΟΥΤΑΣΤΕΜΑΧΙΟ3
24ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΚΑΡΑΒΙ, ΓΛΑΡΟΣ, ΑΓΚΥΡΑ, ΨΑΡΙ ΚΛΠ)ΠΑΚΕΤΟ5
25ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟΤΕΜΑΧΙΟ5
26ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΚΡΙΤΕΜΑΧΙΟ5
27ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
28ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
29ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΡΕΜΤΕΜΑΧΙΟ5
30ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΤΕΜΑΧΙΟ5
31ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
32ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΜΟΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
33ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ5
34ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΙΛΑΤΕΜΑΧΙΟ5
35ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ5
36ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΟΡΝΤΩΤΕΜΑΧΙΟ5
37ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΩΒΤΕΜΑΧΙΟ5
38ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΟ5
39ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
40ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
41ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ5
42ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ5
43ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΦΟΥΞΙΑΤΕΜΑΧΙΟ5

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)