ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
13 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
13 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 12/12/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 43

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

ΜΑΤΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ   «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Η δαπάνη των  1.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 15/12/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο  «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ» η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Χλωρίνη παχύρευστη κλινεξ 2 λίτρων10
2Χλωρίνη κλινεξ κανονική/ρευστή 1 λίτρου10
3Σπρέι κλινεξ πολλαπλών χρήσεων5
4Αζαξ για τα τζάμια 1 λίτρου10
5Αζαξ για σφουγγάρισμα 1 λίτρου10
6ακουαφόρτε4
7Χαρτί κουζίνας 2 κιλών10
8Αλκοολούχος λοσιόν10
9Χαρτί υγείας επαγγελματικό 30 τεμ.4 πακ.
10Σακούλες sanitas xl15 πακ.
11Σακούλες για καλαθάκια15 πακ.
12Σφουγγάρια κουζίνας5

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Σκουπόξυλα2 τεμάχια
2Φιάλη υγραερίου el greco3 τεμάχια
3Πλαστικά ποτήρια3 συσκευασίες
4Άζαξ για πάτωμα4 τεμάχια
5Ρολό VETTEX2 τεμάχια
6Σακούλες σκουπιδιών 52x75cm10  τεμάχια
7Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκι μπάνιου5  τεμάχια
8Μικρά σφουγγαράκια για πιάτα  10  τεμάχια
9Μικρές λεκάνεςΜία των 3lt και μία των 5lt
10  Χάρτινα πιάτα μεσαίου μεγέθους6 συσκευασίες  
11  Σακούλες σκουπιδιών 70x95cm4 τεμάχια  
12Χαρτιά υγείας γίγας συσκευασία4 τεμάχια
13Διάφανα πλαστικά σακουλάκια100 τεμάχια
14Μπαταρίες ΑΑΑ και ΑΑΑπό 2 τεμάχια
15Ανταλλακτικό AIRWICK σπρει τοίχου3 τεμάχια
16Μωρομάντηλα4 πακέτα

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Σακούλες WC 10 τμχτεμάχια30
2Χαρτί κουζίνας 2kgτεμάχια12
3Χαρτί υγείας 40*140grτεμάχια1
4Χλωρίνη παχύρευστητεμάχια10
5Klinex για το μπάνιο χλωροκαθαριστικότεμάχια10
6Dettol κρεμοσάπουνατεμάχια12

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 AZAX ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑΤΕΜΑΧΙΟ10
 DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝΤΕΜΑΧΙΟ5
 DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΕΜΑΧΙΟ5
 DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ15
 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGEΤΕΜΑΧΙΟ200
 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 100 ltΤΕΜΑΧΙΟ20
 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΟ20
 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΠΑΚΕΤΟ2
 ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑΤΕΜΑΧΙΟ1
 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΤΕΜΑΧΙΟ5
 ΠΙΓΚΑΛΤΕΜΑΧΙΟ1
 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣΤΕΜΑΧΙΟ5
 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑΤΕΜΑΧΙΟ5
 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑΤΕΜΑΧΙΟ10

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τους υπεύθυνους των δομών.

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
 • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)