ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΔΑΠ
7 Μαρτίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ
7 Μαρτίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 07/03/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 12

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ   «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των  1.860,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 14/03/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο  «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ» η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1CIF ΚΡΕΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝΤΕΜΑΧΙΟ2
2DETTOL ALL IN ONE ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 400 MLΤΕΜΑΧΙΟ5
3DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝΤΕΜΑΧΙΟ5
4DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΕΜΑΧΙΟ20
5DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ50
6ELGRECO ΓΚΑΖΑΚΙ ΦΙΑΛΗΤΕΜΑΧΙΟ2
7ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΤΕΜΑΧΙΟ200
8ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΠΑΚΕΤΟ2
9ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑΠΑΚΕΤΟ5
10ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑΠΑΚΕΤΟ10
11ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ – ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΕΤ ΜΕ ΚΟΥΒΑΤΕΜΑΧΙΟ1
12ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ DUCK ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣΤΕΜΑΧΙΟ10
13ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΧΕΡΙΩΝΤΕΜΑΧΙΟ20
14ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ10
15ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΠΑΚΕΤΟ10
16ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 100 ltΠΑΚΕΤΟ30
17ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΜΠΑΝΙΟΥΠΑΚΕΤΟ50
18ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΟ1
19ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥΤΕΜΑΧΙΟ5
20ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΤΕΜΑΧΙΟ30
21ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΠΑΚΕΤΟ5
22ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣΠΑΚΕΤΟ2
23ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 2 LTΤΕΜΑΧΙΟ20
24ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΥΓΡΗ 2LTΤΕΜΑΧΙΟ20

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Σκούπα βεντάλια1 τεμάχιο
2Χαρτοπετσέτες5 πακέτα
3Σφουγγαρίστρα  για επαγγελματικό κάδο1 τεμάχιο
4Άζαξ για πάτωμα5 τεμάχια
5DETOL κρεμοσάπουνο10  τεμάχια
6Σακούλες σκουπιδιών 52x75cm10  τεμάχια
7Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκι μπάνιου10  τεμάχια
8DETOL απολυμαντικο σπρει all in one4 τεμάχια
9Χλωρίνη ρευστή klinex5  τεμάχια
10  Φιάλη υγραερίου el greco2 τεμάχια  
11  Ανταλλακτικό AIRWICK σπρει τοίχου  2 τεμάχια
12Χαρτιά υγείας γίγας συσκευασία2 τεμάχια
13Ρολό κουζίνας  επαγγελματική συσκευασία20 τεμάχια
14Μωρομάντηλα με καπάκι πλαστικό septona10 τεμάχια
15Γάντια μιας χρήσης MEDIUM2 τεμάχια
16Αντισηπτικά μαντηλάκια10 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Άζαξ για πάτωμα5 τεμάχια
2DETOL κρεμοσάπουνο5  τεμάχια
3Σακούλες σκουπιδιών 52x75cm10  τεμάχια
4Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκι μπάνιου10  τεμάχια
5Σακούλες xl σκπουπιδιών10 τεμάχια
6SWAZ4 τεμάχια
7Χλωρίνη παχύρευστη klinex 2 κιλών6  τεμάχια
8  Ανταλλακτικό AIRWICK μήλο  2 τεμάχια
9Χαρτιά υγείας γίγας συσκευασία-επαγγελματική3 τεμάχια
10Ρολό κουζίνας  επαγγελματική συσκευασία 2 κιλών8 τεμάχια
11Μωρομάντηλα3 τεμάχια
12Γάντια μιας χρήσης MEDIUM2 τεμάχια
13ΑΖΑΞ για τα τζάμια3 τεμάχια
14Ακουαφόρτε2 τεμάχια
15Χλωρίνη κλινεξ ρευστή3 τεμάχια
16Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων κλινεξ5 τεμάχια
17 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική1 τεμάχιο
18σκούπες2 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΑΖΑΞ  υγρό τζαμιών 750 mlτεμάχια50
2Κρεμοσάπουνο DETOLτεμάχια70
3Σακούλες μικρές σκουπιδιών 25lt (30τμ)τεμάχια5
4Σακούλες μεγάλες σκουπιδιών (95*120)τεμάχια30
5Σακούλες μεγάλες σκουπιδιών (80*110)τεμάχια30
6Σφουγγαρίστρατεμάχια5
7Σκούπα με κοντάριτεμάχια5
8Μάσκες ενηλίκων (50 τμ)τεμάχια5
9Μάσκες παιδικές (50 τμ)τεμάχια10
10Αρωματικό σπρέυ χώρουτεμάχια10
11Χλωρίνη Klinex παχύρευστη 2ltτεμάχια20
12Χαρτί κουζίνας 1950 grτεμάχια15
13Κλινεξ πολλαπλών χρήσεων με ενεργό χλώριο (σπρέι) 5

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)