ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 -12η
6 Σεπτεμβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΣΣ
7 Σεπτεμβρίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 6/09/2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ.  61

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης μετά από άγονο διαγωνισμό  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση προμήθειας

«Καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών» και «Καύσιμα για Θέρμανση για τα τέσσερα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου  (πετρέλαιο θέρμανσης) για τα έτη 2022-2023»

Σας γνωρίζουμε ότι η ΚΕΔΗΞ πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»  και στην «Προμήθεια Καύσιμων για Θέρμανση για τα τέσσερα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5) για τα έτη 2022-2023»   με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  1.  Τις πιστώσεις των καυσίμων κίνησης για το πρόγραμμα ΒΣΣ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 9.190,40€ (με Φ.Π.Α.), οι οποίες περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Κ.Α.6641.03 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 &2023
  2. Τις πιστώσεις του πετρέλαιο θέρμανσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 5.506,59 € (με Φ.Π.Α.), οι οποίες περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Κ.Α. 6643.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 & 2023
  3. την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια υγρών καυσίμων  (βενζίνης αμόλυβδης) για τα οχήματα του Προγράμμτος ΒΣΣ και πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ»  ύψους 14.696,99€  € με Φ.Π.Α. 24% και για την οποίαδεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, σε αυτό το τμήμα / υποτμήμα χωρίς τροποποίηση των όρων  των τεχνικών προδιαγραφών και της Επιτροπής του αρχικού διαγωνισμού, ώς το εισηγητικό μέρος της παρούσας.
  • Την αριθ. πρωτ. 102 /30.8.2022 τεχνική περιγραφή προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων    (βενζίνης αμόλυβδης) για τα οχήματα του Προγράμμτος ΒΣΣ και πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ» ποσού 14.696,99€  € με Φ.Π.Α. 24%
  • με το αριθ. πρωτ. 2793/20.04.2022 (ΑΔΑ:93ΞΨ46ΝΠΙΘ-ΣΕΘ) Απόφαση του Γενικού Γραμματεα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης του Δήμου Ξηρομέρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
  • με το 5781/23.06.2022 έγγραφο του γραφείου προμηθειών περί εξέλιξης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων για τα τμήματα που κηρύχθηκε άγονος
  • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  • Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) κώδικα Δήμων και κοινοτήτων περί υποχρεωτικών δαπανών στις οποίες ανήκουν και τα καύσιμα.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο email koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Κυριακή 11 Σεπτεμβριου 2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για

 «Προμήθεια υγρών καυσίμων  (βενζίνης αμόλυβδης) για τα οχήματα του Προγράμμτος ΒΣΣ και πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ για τα έτη 2022-2023»  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων  (βενζίνης αμόλυβδης) για τα οχήματα του Προγράμμτος ΒΣΣ και πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ για τα έτη 2022-2023»  

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΗ) και του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΗΣ την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, όπου θα αναρτηθεί η παρούσα πρόσκληση

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και θα διαρκέσει για δύο έτη. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Ο ανεφοδιασμός με αμόλυβδη βενζίνη θα γίνεται τμηματικά  για τα οχήματα που εξυπηρετούν το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στην έδρα του αναδόχου και θα δίνεται το αντίστοιχο παραστατικό. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης , αυτό θα παραδίδεται στα κτίρια που στεγάζουν τις δομές των ΚΔΑΠ.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2022 καθώς και το επόμενο έτος 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Προσφορά για  Προμήθεια υγρών καυσίμων  (βενζίνης αμόλυβδης) για τα οχήματα του Προγράμμτος ΒΣΣ και πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ για τα έτη 2022-2023» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
ΕΔΡΑ: 
ΟΔΟΣ: – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ. 
Α.Φ.Μ.: 
Δ.Ο.Υ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
FAX: 
E-MAIL: 

Προς: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Θέμα:  Προσφορά για  Προμήθεια υγρών καυσίμων  (βενζίνης αμόλυβδης) για τα οχήματα του Προγράμμτος ΒΣΣ και πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ για τα έτη 2022-2023» 

Ημερομηνία:  …./…/2022

ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ………… επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗΛΙΤΡΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΛΙΤΡΟ 

______________________

Τόπος/ημερομηνία

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή –Σφραγίδα)