ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικός Ασφαλείας Προσωπικού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για Συντήρηση Πυροσβεστήρων ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)
15 Οκτωβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 15ο
18 Οκτωβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 14/10/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 59

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικός Ασφαλείας Προσωπικού»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικού Ασφαλείας Προσωπικού» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6117.04 του προϋπ. οικ. έτους 2021

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικό Ασφαλείας Προσωπικού»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υπηρεσία µε τίτλο «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικός Ασφαλείας Προσωπικού»  η οποία έχει ως εξής:

Ο Ανάδοχος οφείλει να καλύψει την υπηρεσία της επιχείρησης ως Τεχνικός Ασφαλείας Προσωπικού από την ημερομηνία ανάθεσης έως και το Νοέμβριο του 2022.

Στα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον Πρόεδρο, γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3850/2010 πρέπει να:

1.    Συμβουλεύει σε θέματα:
 1.  Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων
  1.  Εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών
  1.  Προμήθειας μέσων και εξοπλισμού
  1. Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων   προστασίας
  1.  Διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
  1.  Οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
 2. Ελέγχει την ασφάλεια:
2.1  Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν την λειτουργία τους
 • Των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή τους
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων
 • Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή την διεύθυνση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:
  • Nα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλεια της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους
  •  Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας
  •  Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων
  •  Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων
 • Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εταιρεία – επιχείρηση, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:
  • Nα μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
  •  Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
  • Να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις-παραρτήματα της επιχείρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΠΕ και τη διαθεσιμότητά του ως Τεχνικού Ασφαλείας βάση του προγράμματος που έχει δηλώσει ο ίδιος σε αυτό ώστε να μη συμπίπτουν οι ώρες με άλλο τυχόν δηλωμένο πρόγραμμα στον Ιστότοπο  της επιθεώρησης εργασίας ( sepenet ).
 • Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας:
  •  Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων    που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο
  •  Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως Τεχνικού Ασφαλείας
  •  O Τεχνικός Ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τεχνικού Ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
  •  Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο

Για την εκτέλεση όλου του  παραπάνω έργου, ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης 50 ώρες για το διάστημα από την απόφαση ανάθεσης έως τον 11/2022 όπως προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτήν και καλύπτοντας τον ανωτέρω σύμφωνα με την Νομοθεσία χρόνο, με πρόγραμμα το οποίο  θα κοινοποιηθεί  στον Ιστότοπο  της επιθεώρησης εργασίας ( sepenet ).

Για τις παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, τις οποίες θα παρέχει ο Τεχνικός Ασφαλείας προς την Επιχείρηση, η τελευταία ενδεικτικά προτείνει το ποσό των 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το προσωπικό που υπηρετεί στην Κοινωφελή επιχείρηση:

Είναι 15 άτομα στο πρόγραμμα εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής –ΚΔΑΠ με συμβάσεις ΙΔΟΧ (3 στο ΚΔΑΠ Φυτειών-ωράριο 13:30-21:30, 5 στο ΚΔΑΠ Αστακού ωράριο 16:00-22:00, 3 στο ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας-ωράριο 16:00-20:00 και 4 στο ΚΔΑΠ Κανδήλας σε ωράριο 16:00-22:00), 7 άτομα στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (4 άτομα στο ΒΣΣ Φυτειών σε ωράριο 8:00-16:00 και 3 άτομα στο ΒΣΣ Αστακού σε ωράριο 8:00-16:00 ).

Τα κτίρια που βρίσκονται στην ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι :

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην επιχείρηση σταδιακά.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την Υπηρεσία, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
 • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)