ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 – 4η
28 Απριλίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
17 Μαΐου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 13/5/2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 25

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ  «συνθετικό χλοοτάπητα»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «συνθετικός χλοοτάπητας»

 µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Η δαπάνη των  23.408,97 € θα βαρύνει τον ΚΑ 7311.01 του προϋπ. οικ. έτους 2022

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 23/5/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο «συνθετικός χλοοτάπητας» η οποία έχει ως εξής:

Στα ΚΔΑΠ Αστακού και Φυτειών πρόκειται να τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας στον αύλειο χώρο των κτιρίων. Στο ΚΔΑΠ του Αστακού η επιφάνεια τοποθέτησης του χλοοτάπητα είναι 380,00 τ.μ. περίπου. Στο ΚΔΑΠ των Φυτειών η επιφάνεια τοποθέτησης του χλοοτάπητα είναι 160,00 τ.μ.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες τοποθέτησής τους:

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Ο χώρος στο ΚΔΑΠ Αστακού που θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας έχει επιφάνεια 380,00 τετραγωνικά μέτρα.

Τα απαιτούμενα υλικά είναι:

 1. Συνθετικός τάπητας 35mm, για επιφάνεια 380,00  τετραγωνικά μέτρα
 2. Υλικά τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα, για το σύνολο της επιφάνειας: ταινίες, κόλλα πολυουρεθανική και μεταλλικά στηρίγματα
 3. Υλικά για τη δημιουργία υποστρώματος στράγγισης, πάχους 4-5 εκ., για το σύνολο των 380,00 τ.μ.: γαρμπίλι ψιλό, άμμος, γεωύφασμα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών.

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Ο χώρος του ΚΔΑΠ Φυτειών που θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας έχει επιφάνεια 160,00 τετραγωνικά μέτρα.

Τα απαιτούμενα υλικά είναι:

 1. Συνθετικός τάπητας 35mm, για επιφάνεια 160,00 τετραγωνικά μέτρα
 2. Υλικά τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα, για το σύνολο της επιφάνειας: ταινίες, κόλλα πολυουρεθανική και μεταλλικά στηρίγματα
 3. Υλικά για τη δημιουργία υποστρώματος στράγγισης, πάχους 4-5 εκ., για το σύνολο των 160,00 τ.μ.: γαρμπίλι ψιλό, άμμος, γεωύφασμα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι προδιαγραφές των υλικών και ο τρόπος τοποθέτησης περιγράφονται στη συνέχεια:

Υπόστρωμα αποστράγγισης

Αρχικά καθαρίζεται το έδαφος, τοποθετείται το υπόστρωμα από ψιλό γαρμπιλάκι και άμμο και στη συνέχεια ισοπεδώνεται και δονείται από ειδικό μηχάνημα συμπίεσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό στρώμα υπόβασης και αποστράγγισης πάχους περίπου 4-5εκ.

Στη συνέχεια τοποθετείται το ειδικό γεωύφασμα, βάρους 150gr/m2, σε ρολά πλάτους 2,05μ. με επικάλυψη 5εκ. μεταξύ τους και στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά καρφιά. Το γεωύφασμα λειτουργεί ως  μία διαπνέουσα και υδατοπερατή μεμβράνη με πολύ αναγκαίες ιδιότητες :

 1. λειτουργεί σαν διανομέας πίεσης ώστε να μη δημιουργούνται βαθουλώματα στο υπέδαφος  από το πάτημα του χλοοτάπητα
 2. προστατεύει το λάτεξ της βάσης του χλοοτάπητα από τη φθορά που θα του προκαλούσε το  γαρμπίλι από το υπόστρωμα
 3. εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων κάτω από το χλοοτάπητα
 4. επιτρέπει την αναπνοή του υποστρώματος καθώς και τη απρόσκοπτη υδατοπερατότητα    ώστε να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής
 5. έχει μεγάλη χρονική διάρκεια ζωής

Συνθετικός χλοοτάπητας

Ακολουθεί η τοποθέτηση των ρολών του συνθετικού χλοοτάπητα σε ρολά, που ενώνονται μεταξύ τους με ειδική ταινία και κόλλα.

Η ταινία έχει πλάτος 30 εκατοστών πρέπει να είναι ανθεκτική στην υγρασία, δε σαπίζει, είναι υδατοπερατή και με πολύ μεγάλη αντοχή σε σκίσιμο ή φθορά, ενώ διαθέτει ειδική ματ υφή, που  της επιτρέπει τη καλύτερη συγκόλληση της κόλλας .

Η κόλλα πρέπει να είναι πολυουρεθανική δύο συστατικών, ειδική ώστε να αντέχει τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, απόλυτα συμβατή με το υπόστρωμα του χλοοτάπητα και της ταινίας,  ανθεκτική ώστε να έχουμε μία πολύ σταθερή και δυνατή συγκόλληση μεταξύ τους, χωρίς  προβλήματα σε βάθος χρόνου.

Ο χλοοτάπητας που θα τοποθετηθεί, τύπου Μαρόκο, θα έχει πέλος 35χιλ, τη χρυσή τομή ώστε να μοιάζει με φυσικό, να μπορεί να καθαριστεί εύκολα και να έχει καλή απορροφητικότητα στις πτώσεις των παιδιών. Θα είναι κατασκευασμένος με ίνες πολυαιθυλενίου, οι ψηλές ίνες, και πολυπροπυλενίου οι κατσαρές, κοντές ίνες, με νήματα από πρωτογενή υλικό και όχι από υλικά ανακύκλωσης. Θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

 1. θα έχει 7 χρόνια εγγύηση ότι δεν θα ξεθωριάσουν τα χρώματα του και δεν θα διαλύεται το υπόστρωμα του
 2. θα είναι υποαλλεργικός, απόλυτα φιλικός προς τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα
 3. θα είναι ανθεκτικός στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία
 4. θα είναι απόλυτα οικολογικός χωρίς τη παρουσία τοξικών μετάλλων καδμίου και μολύβδου στα υλικά του
 5. οι ψηλές ίνες από πολυαιθυλένιο είναι κατασκευασμένες με ειδικά νεύρα και διατομή, ώστε να είναι ανθεκτικές στο πάτημα, με ελαστικότητα, ώστε να μη χάνουν το σχήμα τους και ταυτόχρονα με απαλή υφή, ώστε να μην ερεθίζεται το δέρμα των παιδιών
 6. οι κοντές σγουρές ίνες από πολυπροπυλένιο είναι πλεγμένες, ώστε να λειτουργούν σαν στρώμα απορρόφησης κραδασμών, ενώ μπορούν να δεσμεύουν την νυχτερινή υγρασία και να λειτουργούν για μείωση της θερμότητας
 7. θα έχει πολύ καλή πυκνότητα με 25.200 κόμπους /τ.μ. για αντοχή και απαλότητα
 8. το βάρος του θα είναι 1.996 γρ/τ.μ.

Αφού τοποθετηθούν και κολληθούν τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα, στερεώνονται με μεταλλικά γαλβανισμένα δίχαλα, ισχυρά, ώστε να μπορούν να καρφωθούν σε σκληρό υπόστρωμα και με  ειδικό σχήμα, που επιτρέπει τη σταθερή συγκράτηση των ρολών του χλοοτάπητα μεταξύ τους και στο έδαφος. Τα στηρίγματα αυτά δε σκουριάζουν και δεν εξέχουν ώστε να προκαλέσουν ατύχημα στα παιδιά.

Τέλος, μετά τη τοποθέτηση, επειδή οι ίνες είναι σφιγμένες στο ρολό, ο χλοοτάπητας βουρτσίζεται με ειδική μεταλλική τριγωνική βούρτσα, ώστε να αποσυμπιεστούν οι ίνες και να είναι έτοιμος για χρήση.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των υλικών και της εργασίας τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (18.878,20€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (23.408,97€),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΑΑΥλικό / ΕργασίαΜον.Mετρ.ΠοσότηταΤιμή Μονάδας (Ευρώ)Μερική  Δαπάνη (Ευρώ)Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)
4Υλικά και εργασία τοποθέτησης για τη δημιουργία υποστρώματος στράγγισης, πάχους 4-5 εκ.: γαρμπίλι ψιλό, άμμος, γεωύφασματμχ.1,003.190,00 €3.190,00 € 
2Συνθετικός χλοοτάπητας 35mm, 1.996 γραμ./τ.μ.m2540,0018,48 €9.979,20 € 
3Υλικά τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα, για το σύνολο της επιφάνειας: ταινίες, κόλλα πολυουρεθανική και μεταλλικά στηρίγματατμχ.1,004.026,00 €4.026,00 € 
5Εργασία τοποθέτησησης συνθετικού χλοοτάπητατμχ.1,001.683,00 €1.683,00 € 
 Σύνολο   18.878,20 €18.878,20 €
  ΦΠΑ 24,00 % 4.530,77 €
  Γενικό Σύνολο  23.408,97 €

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο ΚΔΑΠ Αστακού και στο ΚΔΠΑ Φυτειών.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
 • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)