ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την Υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 17ο
10 Νοεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 18ο
22 Νοεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 18/11/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 68

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com               

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και  υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Το ΦΕΚ Β 1397/22.10.2001
 5. Η δαπάνη των 8.693,42 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 7311.01 του προϋπ. οικ. έτους 2021

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου,  για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας».

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Υπηρεσία µε τίτλο  «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας»  η οποία έχει ως εξής:

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

 • Θα τοποθετηθούν μεμβράνες  ασφαλείας στους υαλοπίνακες των δύο αιθουσών, όπου θα λειτουργούν τα ΚΔΑΠ,
 • Θα τοποθετηθούν νιπτήρες πάνω σε πάγκο, στη μία από τις δύο αίθουσες (αίθουσα κατασκευών) και επένδυση με πλακίδια στην αντίστοιχη επιφάνεια του τοίχου, ενώ θα γίνει και η σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου
 • Θα κατασκευαστούν ερμάρια με ράφια επί δαπέδου στην αίθουσα κατασκευών
 • Οι χώροι υγιεινής θα διαμορφωθούν κατάλληλα με τοποθέτηση νέων λεκανών δυτικού τύπου σε αντικατάσταση των παλαιών ασιατικού τύπου και αντικατάσταση τυχόν σπασμένων πλακιδίων
 • Θα γίνει χρωματισμός των αιθουσών, όπως επίσης χρωματισμός των θυρών τους

Αναλυτικότερη περιγραφή υλικών και εργασιών:

 1. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Θα γίνει προμήθεια πάγκου για την τοποθέτηση νιπτήρων σε ερμάρια, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή του, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

2. Ερμάρια νιπτήρα επί δαπέδου μη τυποποιημένα

Θα γίνει προμήθεια δύο ερμαρίων νιπτήρα και τοποθέτησή του στις αίθουσες, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Το ένα ερμάριο με βάθος 60εκ., για την τοποθέτηση δύο νέων νιπτήρων περίπου 40x50cm, μήκος 150εκ. και ύψος κατάλληλο για χρήση του νιπτήρα από παιδιά (τελικό ύψος νιπτήρα 70εκ.). Το δεύτερο ερμάριο με πλάτος περίπου 60εκ. για την τοποθέτηση ενός νιπτήρα, μήκος 170εκ. και ύψος 100εκ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ερμαρίων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης

3. Ερμάρια με ράφια επί δαπέδου μη τυποποιημένα

Θα γίνει προμήθεια ερμαρίων με ράφια μη τυποποιημένων, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από την υπηρεσία και τοποθέτησή τους στη μία αίθουσα. Τα ερμάρια θα έχουν βάθος 40εκ. έως 60εκ. μήκος 210εκ. και ύψος περίπου 120εκ. και 90εκ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ερμαρίων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

4. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20×20 cm.

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, για την αποκατάσταση των δαπέδων των χώρων υγιεινής, μετά την αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής για την τοποθέτηση νέων. Η εργασία περιγράφεται ως εξής:

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη “GROUP 4”, διαστάσεων 20×20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου

5. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15×15 cm, κολλητά

Θα γίνει προμήθεια πλακιδίων, για την επένδυση του τοίχου, στη θέση που θα τοποθετηθούν οι νιπτήρες, εντός της αίθουσας κατασκευών. Η εργασία περιγράφεται ως εξής:

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ

6. Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων

Θα τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων στα παράθυρα των δύο αιθουσών λειτουργίας του ΚΔΑΠ. Η μεμβράνη θα καλύπτει πλήρως όλη την επιφάνεια του υαλοπίνακα.

Θα είναι κατάλληλη για συνήθεις υαλοπίνακες και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου φορέα  και βεβαίωση του εγκαταστάτη για την έντεχνη τοποθέτηση τους.

Αναλυτικότερα οι προδιαγραφές των μεμβρανών ασφαλείας θα πρέπει να είναι οι παρακάτω :

Εναρμονισμένο πρότυπο : ΕΝ 12600

Κλάση : 1Β1 ή 2Β2

Πάχος : περίπου 100-120mμ

Εγγύηση κατασκευαστή ( εργοστασίου ) ή προμηθευτή : τουλάχιστον 10 χρόνια για εσωτερική τοποθέτηση και τουλάχιστον 5 χρόνια για εξωτερική τοποθέτηση.

Επίσης θα χορηγηθεί βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη για την έντεχνη τοποθέτηση τους σε όλους τους χώρους που υποδείχθηκαν , σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Όλα τα παράθυρα στα οποία θα τοποθετηθεί μεμβράνη ασφαλείας θα φέρουν ειδική αυτοκόλλητη σήμανση.

7. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος γυψοσανίδας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης

8. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού.

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Θα κατασκευαστεί τοιχοπέτασμα από γυψοσανίδα για τη δημιουργία αποθηκευτικού χώρου στον όροφο του κτιρίου.

9. Θερμο – ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πυκνότητας 80kgr

Θερμομόνωση – ηχομόνωση τοίχων γυψοσανίδας με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 “Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων”.

10. Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Τα χρώματα θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Για τον χρωματισμό των αιθουσών.

11. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία). Για τη βαφή του τοιχοπετάσματος γυψοσανίδας

12. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 “Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών”. Τα χρώματα θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Θα χρωματιστούν οι θύρες.

13 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 “Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών”.  Θα χρωματιστούν  τα μεταλλικά πλαίσια στις θύρες των WC.

14. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) τεμαχίων.

15. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης

Θα γίνει προμήθεια δύο νιπτήρων διαστάσεων περίπου 40×50εκ., οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ερμάριο με πάγκο, με τελικό ύψος νιπτήρα 60εκ. περίπου, εντός της αίθουσας κατασκευών του ΚΔΑΠ. Κάθε νιπτήρας θα είναι πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των νιπτήρων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την εγκατάστασή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

16. Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου

 Θα αποξηλωθούν τρεις υπάρχουσες τουαλέτες ασιατικού τύπου, με σκοπό να αντικατασταθούν από νέες ευρωπαϊκού τύπου, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Η εργασία θα γίνει με προσοχή για να μην σπάσουν πλακίδια εκεί που είναι δυνατόν, ενώ αυτά που θα σπάσουν θα αντικατασταθούν. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αποξηλωμένων υλικών σε αδειοδοτημένους από τις αρχές, για το σκοπό αυτό, χώρους απόρριψης.

Θα τοποθετηθούν δύο λεκάνες αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πίεσης, ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πίεσης, επιδαπέδιες, λευκές, με πλαστικό κάλυμμα, δύο πλήρεις, δηλαδή, λεκάνες, δοχεία πλύσης και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα (σωλήνες κλπ) για την εγκατάστασή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησής τους.

17. Υδραυλικές εργασίες – εργασίες αποχέτευσης

Σύνδεση νιπτήρων με το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης

Θα γίνουν εργασίες σύνδεσης των νέων νιπτήρων με το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης, με την τοποθέτηση των κατάλληλων σωληνώσεων και εξαρτημάτων.  Οι εργασίες περιλαμβάνουν και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή.

*Τα χρώματα θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με βάση την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες της υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των εργασιών επισκευής ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων δέκα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (7.010,82 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (8.693,42€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ Β΄1397/22.10.2001

ΑΑΕίδος εργασιώνΜον.Mετρ.ΠοσότηταΤιμή Μονάδας (Ευρώ)Μερική  Δαπάνη (Ευρώ)Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     
 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ     
1Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPALm21,9228,00 €53,76 € 
2Ερμάρια νιπτήρα επί δαπέδου μή τυποποιημέναm22,88225,00 €648,00 € 
3Ερμάρια με ράφια επί δαπέδου μη τυποποιημέναm25,22180,00 €939,60 € 
 Σύνολο 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  1.641,36 €1.641,36 €
 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ     
4Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15×15 cm, κολλητάm22,0031,00 €62,00 € 
5Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20×20 cmm21,0831,50 €34,02 € 
6Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκωνm217,3728,00 €486,36 € 
 Σύνολο 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ   582,38 €582,38 €
 3. ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ     
7Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματοςkg26,002,80 €72,80 € 
8Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mmm222,0013,00 €286,00 € 
9Θερμο- ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πυκνότητας 80kgrm211,0014,00 €154,00 € 
 Σύνολο 3. ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ   512,80 €512,80 €
 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ     
10Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεωςm2230,009,00 €2.070,00 € 
11Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερούm222,0013,50 €297,00 € 
12Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτουm28,006,70 €53,60 € 
13Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτουm28,006,70 €53,60 € 
 Σύνολο 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ   2.474,20 €2.474,20 €
 5. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ     
14Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 insΤΕΜ3,0072,00 €216,00 € 
15Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, με προηγούμενη αποξήλωση υπάρχουσαςΤΕΜ3,00200,00 €600,00 € 
16Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης, για τοποθέτηση σε πάγκοΤΕΜ3,00161,36 €484,08 € 
17Υδραυλικές εργασίες – εργασίες αποχέτευσηςΑΠΚ1,00500,00 €500,00 € 
 Σύνολο 5. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ   1.800,08 €1.800,08 €
  Αθροισμα   7.010,82 €
  ΦΠΑ 24,00 % 1.682,60 €
  Γενικό Σύνολο  8.693,42 €

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο εν λόγω κτίριο.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………………., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
 • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)