ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
16 Ιουλίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ
21 Ιουλίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 21/7/2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 53

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ   «Υλικά άμεσης ανάλωσης για γιορτή λήξης ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Υλικά άμεσης ανάλωσης για γιορτή λήξης ΚΔΑΠ»µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των  2.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6442.01 του προϋπ. οικ. έτους 2022

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 25/7/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο «Υλικά άμεσης ανάλωσης για γιορτή λήξης ΚΔΑΠ» τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν ως εξής:

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠεριγραφήΕίδοςΠοσότητα
1Καραμέλες  ζελεδάκιακιλά2
2Γλειτζούρια Chupa Chupsτεμάχια40
3Lay’s πατατάκια φυσική γεύσητεμάχια10
4Lay’s πατατάκια ρίγανητεμάχια10
5Pick Batonettes Αλμυρά Στικς Παπαδοπούλουτεμάχια10
67Days Cake Bar με κακάο 32grτεμάχια50
7Αλμυρά μπισκότα Κράκερ σε σχήμα ψαριού 330γρτεμάχια30
8Αλμυρά Κράκερ σε σχήμα Μπρέτσελ 235grτεμάχια3
9Μπαλόνια νερόφουσκες 100τμχτεμάχια2
10Εμφιαλομένα νερά μικρά 24*500mlτεμάχια3
11Χυμοί πορτοκάλι 330mlτεμάχια40
12Πιατάκια πλαστικάτεμάχια50
13Ποτήρια πλαστικάτεμάχια50

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΓΑΡΙΔΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ10
2ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ100
3ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΟ3
4ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝΚΙΛΟ2
5ΛΕΜΟΝΑΔΑΕΞΑΔΑ1
6ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΕΞΑΔΑ5
7ΝΕΡΟΦΟΥΣΚΕΣΠΑΚΕΤΑ20
8ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙΠΑΚΕΤΟ10
9ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΡΙΓΑΝΗΠΑΚΕΤΟ10
10ΠΟΠΚΟΡΝΠΑΚΕΤΟ10
11ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΞΑΔΑ1
12ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑΤΕΜΑΧΙΟ70

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠεριγραφήΕίδοςΠοσότητα
1ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΙΤΕΜΑΧΙΑ60
2ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΝΕΡΟ 24ΑΔΑΠΑΚΕΤΑ7
3ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 1.5 ΛΙΤΡΟ 6ΑΔΑΠΑΚΕΤΟ1
4ΛΕΜΟΝΑΔΕΣ  1.5 ΛΙΤΡΟ 6ΑΔΑΠΑΚΕΤΟ1
5ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΑ70
6ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ MARSHMALLOWSΠΑΚΕΤΑ15
7ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ HARIBOΠΑΚΕΤΑ15
8ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ JUMBO ΜΕ ΡΙΓΑΝΗΠΑΚΕΤΑ4
9ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ JUMBO ΜΕ ΑΛΑΤΙΠΑΚΕΤΑ4
10DONUTSΤΕΜΑΧΙΑ30
11ΜΕΡΕΝΤΑ 1 ΚΙΛΟΥΚΙΛΑ2
12ΠΑΓΩΤΙΝΙΑΚΙΛΑ3
13ΜΠΑΛΟΝΙΑΠΑΚΕΤΑ10
14ΝΕΡΟΜΠΟΜΠΕΣΠΑΚΕΤΑ10
15ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑΤΕΜΑΧΙΑ5
16ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑΠΑΚΕΤΑ2
17ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50ΑΔΑΠΑΚΕΤΑ2
18ΠΑΓΑΚΙΑΚΙΛΑ2

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην ΚΕΔΗΞ έως και 27/7/2022 11:00 π.μ.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)