ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ
7 Μαρτίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023 -3η
14 Μαρτίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 07/03/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 14

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ   « Υλικά άμεσης ανάλωσης για τα ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: « Υλικά άμεσης ανάλωσης για τα ΚΔΑΠ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των  1.500,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6682.02 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 14/3/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο « Υλικά άμεσης ανάλωσης για τα ΚΔΑΠ»

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Πασχαλινα σοκολατενια αυγα μεσαιου μέγεθους50 τεμάχια
2Καραμέλες ζελεδάκια4 κιλά
3Γλειφιτζούρια50 τεμάχια
4Σοκολατάκια  Πασχαλίτσες10 πακέτα
5Μικρά μπουκαλάκια νερό3 πακέτα των 24 τεμαχίων
6Σακουλάκια διάφανα μεσαίου μεγέθους50 τεμάχια
7Σακούλες μεγάλες χάρτινες δώρου50 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

A/AΠεριγραφήΕίδοςΠοσότητα
1Μεγάλα αυγά σοκολατένιατεμάχια30
2Σοκολατένια αυγά μικρά  με το κιλόkg2
3Καραμέλες ζελεδάκιαKg2
4Γλυφιτζούριατεμάχια50
5Πιατάκια χάρτινα 30τμχτεμάχια2
6Πιρουνάκια ξύλινατεμάχια30
7Ποτήρια Πλαστικάτεμάχια50

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΤΕΜΑΧΙΑ
1ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 500 ΓΡ.3
2ΠΑΚΕΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ3
3ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELO ΚΙΛΟΥ1
4ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ100
5ΠΑΚΕΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΑΥΓΟ5
6ΠΑΚΕΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ3
7ΑΥΓΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ70
8ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΚΙΛO)5
9ΠΑΚΕΤΑ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ SERENATA MINI5
10ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ2
11Μπουκαλάκια νερό 24αδα15
12Χυμοί 1 λίτρου διάφοροι5
13Πορτοκαλάδες χωρίς ανθρακικό 1.5 λίτρο3
14Καλαμπόκι για ποπ κόρν πακέτα3
15Πατατάκια επαγγελματική συσκευασία με αλάτι, ρίγανη και μπάρμπεκιου4

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΤΕΜΑΧΙΟ100
2ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΠΑΚΕΤΟ1
3ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΚΙΛΟ10
4ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΚΛΠ)ΠΑΚΕΤΟ10
5ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ10
6ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣΤΕΜΑΧΙΟ100

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)