ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
27 Ιουνίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
4 Ιουλίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 27/6/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 28

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για υλικά χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο υλικά χειροτεχνίας  για το ΚΔΑΠ Κανδήλας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των 1.500,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.03 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 3/7/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο υλικά χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας η οποία έχει ως εξής:

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑΠΑΚΕΤΟ10
2ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑΠΑΚΕΤΟ2
3ΚΟΛΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2 mmΤΕΜΑΧΙΟ20
4ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ5
5ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO KOKKINOΠΑΚΕΤΟ10
6ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΓΑΛΑΖΙΟΠΑΚΕΤΟ10
7ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΓΚΡΙΠΑΚΕΤΟ10
8ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΚΑΦΕΠΑΚΕΤΟ10
9ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΚΙΤΡΙΝΟΠΑΚΕΤΟ10
10ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΛΑΧΑΝΙΠΑΚΕΤΟ10
11ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΜΑΥΡΟΠΑΚΕΤΟ10
12ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΜΠΛΕΠΑΚΕΤΟ10
13ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΜΩΒΠΑΚΕΤΟ10
14ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΠΑΚΕΤΟ10
15ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟΠΑΚΕΤΟ10
16ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΡΟΖΠΑΚΕΤΟ10
17ΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ (15 ΜΜ)ΠΑΚΕΤΟ5
18ΜΠΡΕΛΟΚ (ΚΡΙΚΟΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ) ΑΣΗΜΙΤΕΜΑΧΙΟ50
19ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ STAEDTLERΠΑΚΕΤΟ5
20ΠΗΛΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΛΕΥΚΟΠΑΚΕΤΟ10
21ΣΠΑΓΓΟΣ ΓΙΟΥΤΑΣΤΕΜΑΧΙΟ3
22ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΛΟΥ Α4ΤΕΜΑΧΙΟ100
23ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ6
24ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ8
25ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ10
26ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ7
27ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ6
28ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΜΩΒΤΕΜΑΧΙΟ7
29ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΟ7
30ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ7
31ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣΑ3 ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ10
32ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΓΑΛΑΖΙΟΤΕΜΑΧΙΟ5
33ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ4
34ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
35ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ3
36ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΤΕΜΑΧΙΟ5
37ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ2
38ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ3
39ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΩΒΤΕΜΑΧΙΟ3
40ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΟ2
41ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ4
42ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ2
43ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΛΕΥΚΟΜΕΤΡΟ30
44ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟΤΕΜΑΧΙΟ5
45ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΚΡΙΤΕΜΑΧΙΟ5
46ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
47ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
48ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΡΕΜΤΕΜΑΧΙΟ5
49ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΤΕΜΑΧΙΟ5
50ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
51ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΜΟΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
52ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ5
53ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΙΛΑΤΕΜΑΧΙΟ5
54ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ5
55ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΟΡΝΤΩΤΕΜΑΧΙΟ5
56ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΩΒΤΕΜΑΧΙΟ5
57ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΟ5
58ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
59ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
60ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ5
61ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ5
62ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΦΟΥΞΙΑΤΕΜΑΧΙΟ5
63LEGO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣΠΑΚΕΤΟ2

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)