ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ-ΠΑΣΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ-ΠΑΣΧΑ
31 Μαρτίου, 2022
Πρόσκληση ΔΣ (3η)
31 Μαρτίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Υλικά άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ-Πάσχα»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην προμήθεια με«Υλικά άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ-Πάσχα» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των 2.000,00 θα βαρύνει τον ΚΑ 6682.02 του προϋπ. οικ. έτους 2022

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου,  για  «Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας δομών ΚΔΑΠ-Πάσχα»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προμήθεια µε Τίτλο «Υλικά άμεσης ανάλωσης δομών ΚΔΑΠ-Πάσχα» η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.000,00 ευρώ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ 150-220 grΤΕΜΑΧΙΟ120
2ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑΠΑΚΕΤΑ5
3ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΑ6
4ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΑ10
5ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΠΑΚΕΤΑ10
6ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΑ120
7ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑΚΙΛΑ5
8ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑΠΑΚΕΤΑ3
9ΞΥΔΙΜΠΟΥΚΑΛΙ1
10ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗΠΑΚΕΤΑ2
11ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΙΤΕΜΑΧΙΑ100
12ΝΕΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ 24ΑΔΕΣΤΕΜΑΧΙΑ10
13ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 1,5 L ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΤΕΜΑΧΙΑ6
14ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΚΙΛΩΝΤΕΜΑΧΙΑ10
15ΞΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑΠΑΚΕΤΑ3
16ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΑ3
17ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛΠΑΚΕΤΑ2
18ΜΕΜΒΡΑΝΗΠΑΚΕΤΟ1
19ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΠΑΚΕΤΟ1

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Πασχαλινα σοκολατενια αυγα μεσαιου μέγεθους60 τεμάχια
2Σοκολατένια αυγά μικρά10 πακέτα
3Ζαχαρούχο γαλα4 τεμάχια
4Μπισκότα Πτι μπερ 4 τεμάχια
5Καραμέλες ζελεδάκια3 κιλά
6Αλμυρά κρακεράκια3 κουτιά
7Γλειφιτζούρια60 τεμάχια
8Σοκολατάκια  Πασχαλίτσες5 πακέτα
9Σοκοφρετάκια5 πακέτα
10Μικροί  χυμοί ανάμεικτοι  ροδάκινο,βύσσινο3 πακέτα των 24 τεμαχίων
11Διάφοροι χυμοί ενός λίτρου, ανάμεικτο- βύσσινο- ροδάκινο- μπανάνα10 τεμάχια
12Μικρά μπουκαλάκια νερό3 πακέτα των 24 τεμαχίων
13Βιτάμ2 πακέτα
14Κακάο1τεμάχιο
15Χαρτοπετσέτες2πακέτα
16Πατατάκια με αλάτι4 τεμάχια μεγάλα
17Πατατάκια με ρίγανη4 τεμάχια μεγάλα
18Γαριδάκια4 τεμάχια μεγάλα
19Σακουλάκια διάφανα μεσαίου μεγέθους60 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Αυγά σοκολατένια μεγάλατεμάχια45
2Astir σοκολατάκια αυγά γάλακτος 10gr σακουλάκι 250grτεμάχια15
3Μαλακές καραμέλες-ζελεδάκιατεμάχια5
4Κουταλάκια πλαστικάτεμάχια100
5Πλαστικά ποτήρια μεγάλα με καπάκιτεμάχια40
6Ξυλάκια για σουβλάκια 200τμχτεμάχιο1

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΤΕΜΑΧΙΟ100
2ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΠΑΚΕΤΟ1
3ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑΠΑΚΕΤΟ1
4ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΠΑΚΕΤΟ2
5ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΚΙΛΟ5
6ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΕΞΑΔΑ5
7ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΦΑΝΑΠΑΚΕΤΟ2
8ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΚΛΠ)ΠΑΚΕΤΟ10
9ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ10
10ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣΤΕΜΑΧΙΟ100

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)