ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
17 Μαΐου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ
17 Μαΐου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 13/5/2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 26

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ  «Υλικά για το εικαστικό εργαστήρι»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «Υλικά για το εικαστικό εργαστήρι» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των  550,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6471.01 του προϋπ. οικ. έτους 2022

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 19/5/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο «Υλικά για το εικαστικό εργαστήρι» η οποία έχει ως εξής:

1.Πιστόλι θερμοκόλλας

2.Μπάρες σιλικόνης 20

3.Πλαστικά χρώματα 14

4.Πλαστικά χρώματα λευκά 4

5.Πλαστικά χρώματα σπαγγί

6.Πλαστικά χρώματα βεραμάν

7.Ξυλόκολλες με ντεκουπάζ 2

8.Βερνίκι για φινίρισμα(νερού)

9.Αστάρι για προεργασία

10.Spray αστάρι

11.Stencil 2

12.Stencil 2

13.Stencil 2

14.Stencil 1  

15.Stencil 2

16.Stencil  1 

17.Ακρυλικός στόκος καλλιτεχνικός 2

18.Πιστόλι κρύας σιλικόνης

19.Καλούπια σιλικόνης 2

20.Καλούπια σιλικόνης 2

21.Καλούπια σιλικόνης 2

22.Ψυχρή σιλικόνη για καλούπια 4

23.White spint  2

24.Σκόνες(χρυσή,ασημί)  2

25.Expand paste 2

26.Χαρτοπετσέτες για ντεκουπάζ  50

27.Σφραγίδα κρακελέ   

28.Πατίνες (δακτυλοπατίνες) 5

29.Πατίνες  1

30.Κρακελέ ενός συστατικού

31.Αμμοβολή

32.Inka gold

33. Aκρυλικά χρώματα  7

34.Μελάνια για σφραγίδες 3

35.Σαπουνόμαζα γλυκερίνης

36.Σαπουνόμαζα γλυκερίνης

37.Σαπουνόμαζα γλυκερίνης

38.Κερί παλαίωσης καφέ για φινίρισμα.

39.Πινέλα πολύ μεγάλα   2

40.Σπάτουλα ζωγραφικής  1

41.Πινέλα στρογγυλά Νο12   2

42.Πινέλα πλακέ  Νο 12  2

43.Πινέλα πλακέ Νο 8,9   4

44.Πινέλα στρογγυλά Νο 6  2

45.Πινέλα                             3

46.Πινέλα                              4

47.Σφραγίδες φύλλα για ντεκουπάζ

48.Τελάρο ζωγραφικής

49.Πηλός

50.Διακοσμητικ’α

51.Τελάρο ζωγραφικής 

52.Μάσκα   2

53.Ξύλινο ρολόι

54.Δείκτες ρολογιού

55.Τελάρο ζωγραφικής

56.Τελάρο ζωγραφικής

57.Χρώματα χαμ.  2

58.Μάσκες  2

59.Πηλοι 4

60.Τελάρα ζωγραφικής  3

61.Τελάρα ζωγραφικής 1

62.Πατίνες 2

63.Πατίνες  1

64.Ώχρα 

65.Πινέλο

66.Πινέλο

67.Πινέλο

68.Ριζόχαρτα για ντεκουπάζ  7

69.Χαρτιά μικρά για ντεκουπάζ 3

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην ΚΕΔΗΞ

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)