Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αποκριάτικο στολισμό τριών αυτοκινήτων/αρμάτων για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) και τα πλακατ των γκρουπ με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020»

Πρόσκληση παροχής προσφορών για «Αποκριάτικη εκδήλωση: Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού» στις Δ.Ε. Αστακού, Αλυζίας, Φυτειών διοργάνωσης 3 ΚΔΑΠ με συμμετοχή των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης κάθε Δ.Ε.
8 Φεβρουαρίου, 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης/τρόφιμα για υλοποίηση εκδήλωσης ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ στα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)
8 Φεβρουαρίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 6/2/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 3
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Αποκριάτικος στολισμός τριών αυτοκινήτων/αρμάτων για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) και τα πλακατ των γκρουπ με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020»
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Αποκριάτικος στολισμός τριών αυτοκινήτων/αρμάτων για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) και τα πλακατ των γκρουπ με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020» (θέματα baby sharks, νιντζα κομπρα (Αστακός), πειρατές-πειρατίνες (Φυτείες), Μπαλαρίνες και μολυβένια στρατιωτάκια (Κανδήλα) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
4. Το γεγονός ότι το ποσό των 500,00 ευρώ που διατίθεται στην παρούσα πρόσκληση θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και θα διατεθεί γι΄αυτό τον σκοπό από τον Κ.Α. 6442.01. κατόπιν εγκρίσεως του προϋπολογισμού.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκριάτικος στολισμός τριών αυτοκινήτων/αρμάτων για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) και τα πλακατ των γκρουπ με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την υπηρεσία με τίτλο «Αποκριάτικος στολισμός τριών αυτοκινήτων/αρμάτων για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) και τα πλακατ των γκρουπ με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020» όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ
Στολισμός ενός ΙΧ αυτοκινήτου με θέματα BABY SHARKS και NINTZA ΚΟΜΠΡΑ. Ο στολισμός θα περιλαμβάνει και τα πανο/πλακατ των 2 γκρουπ.
Ο Στολισμός του αυτοκινήτου θα γίνει στον Αστακό.

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΦΥΤΕΙΩΝ
Στολισμός ενός ΙΧ αυτοκινήτου με θέμα ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΠΕΙΡΑΤΙΝΕΣ. Ο στολισμός θα περιλαμβάνει και το πανο/πλακατ του γκρουπ.
Ο Στολισμός του αυτοκινήτου θα γίνει στον Αστακό.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Στολισμός ενός ΙΧ αυτοκινήτου με θέμα ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΕΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ. Ο στολισμός θα περιλαμβάνει και το πανο/πλακατ του γκρουπ.
Ο στολισμός του αυτοκινήτου θα γίνει στην Κανδήλα.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020 κατόπιν εγκρίσεως αυτού. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και στο ΚΔΑΠ Κανδήλας από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής ή από το Δ.Σ. της επιχείρησης ή το προσωπικό των ΚΔΑΠ.
Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την υπηρεσία …………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
• Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)