Πρόσκληση 12ου Δ.Σ.

Ανακοίνωση-Ενημέρωση
2 Σεπτεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
8 Σεπτεμβρίου, 2021
http://www.gpeppas.gr/periodiko/n-foto/logo%5b1%5d.gif
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 07/09/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 253
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482      
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ) την 08η του Μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι  θέμα:

Επιβολή ειδικού διοικητικού μέτρου αναστολής καθηκόντων υπαλλήλου προγράμματος βοήθεια στο σπίτι για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας βάσει ΦΕΚ 130 τ. Α/23.07.2021

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος  Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)