Πρόσκληση για Αθλητικό εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Πρόσκληση για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021
Πρόσκληση για Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 24/8/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ. 47

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

Αθλητικό εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσίας με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου και έχοντας υπόψη:

  1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021  εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης  2.500,00 € (με Φ.Π.Α.) στον ΚΑ 6699.04
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της επιχείρησηςγια αθλητικό εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια  με τίτλο: αθλητικό εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου όπως αναλυτικά αναγράφονται ως ακολούθως ανά ΚΔΑΠ και για τις ποσότητες που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Η παράδοση θα γίνει ανά ΚΔΑΠ συνολικά και η παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές.

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑΤΕΜΑΧΙΑ
1ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟ1
2ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΤΕΜΑΧΙΑ5
3ΜΠΑΛΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΤΕΜΑΧΙΑ10
4ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΕΝΝΙΣ 3ΑΔΑΠΑΚΕΤΟ10
5ΔΙΧΤΥ BADMINTON ΜΕ ΣΤΥΛΟΥΣ AMILAΤΕΜΑΧΙΟ1
6ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣΤΕΜΑΧΙΑ30
7ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΜΑΤΟΣΤΕΜΑΧΙΑ2
8ΒΑΤΗΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝΤΕΜΑΧΙΑ2
9ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΧΟΥΛΑ ΧΟΥΠΤΕΜΑΧΙΑ10

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Σχοινάκι 3 μέτρα 5 τεμάχια
2Παιχνίδι στόχος με βελάκια ασφαλείας 75cm1 τεμάχιο
3Σετ bowling1 τεμάχιο
4Ξύλινοι δακτύλιοι με βάση1 τεμάχιο
5Ρακέτες του τέννις2 σετ
6Σκυτάλη4 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑΤΕΜΑΧΙΑ
1ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ STIGA WINNER OUTDOOR ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ PING PONG ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΤΕΜΑΧΙΟ1
2ΡΑΚΕΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ PING PONG SUNFLEX DYNAMICΤΕΜΑΧΙΑ4
3ΦΙΛΕ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ STIGA MATCH TABLE TENNIS NET WITH HANDLESΤΕΜΑΧΙΟ1
4ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ PING PONG SUNFLEX HOBBYΤΕΜΑΧΙΑ5
5ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ AMILA 200CM*100 CMTEMAXIA4
6ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ LIFETIMEΤΕΜΑΧΙΑ2
7ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ADIDAS EURO 2000 ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 4ΤΕΜΑΧΙΑ5
8ΤΡΟΜΠΑ ΜΠΑΛΑΣ ADIDAS AIR PUMPΤΕΜΑΧΙΑ1
9ΜΠΑΣΚΕΤΑ VEDES  BASKET BALL RACK 160-205TEMAXIA2
10ΜΠΑΛΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ MINI SPALDING TF-150 OUTDOOR ΜΕΓΕΘΟΣ 5ΤΕΜΑΧΙΑ3
11ΜΠΑΛΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ TARMAK K500 ΜΕΓΕΘΟΣ 4ΤΕΜΑΧΙΑ3
12ΦΙΛΕ ΓΙΑ ΤΕΝΙΣ ΒΟΛΕΙ DUNLOP ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 609*220 CMTEMAXIA1
13ΜΠΑΛΕΣ ΒΟΛΕΪ 64,5-66,5 CM  MIKASAΤΕΜΑΧΙΑ5
14ΡΑΚΕΤΕΣ ΤΕΝΝΙΣ HEAD TOUR PROΤΕΜΑΧΙΑ2
15ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΕΝΝΙΣ WILSON US OPEN OFFICIAL BALLTEMAXIA6
16ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΛΩΝ LIGA SPORT BALL CART PREMIUMTEMAXIO1  
17ΔΧΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΛΩΝ AMILATEMAXIA3
18TRAMPOLINO FUN FIT 183CMTEMAXIO1
19ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΑMILA 60 CMTEMAXIA10
20ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ AMILA PILATES  25 CMTEMAXIA10

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΑΔΑΤΕΜΑΧΙΑ
1ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΠΑΛΩΝΤΕΜΑΧΙΟ1

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τους υπεύθυνους της δομής και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειαςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)