Πρόσκληση για Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης

Πρόσκληση για Μελάνια εκτυπωτών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021
Πρόσκληση για ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
26 Αυγούστου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 24/8/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ. 54

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσίας με τίτλο Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης και έχοντας υπόψη:

  1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021  εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης  1.000,00 € (με Φ.Π.Α.) στον ΚΑ 6699.05
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της επιχείρησηςγια Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια  με τίτλο:Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης όπως αναλυτικά αναγράφονται ως ακολούθως :

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΤΕΜΑΧΙΟ2
2ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ100
3ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΑΤΕΜΑΧΙΟ100
4ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΟ3
5ΚΕΙΚ ΑΤΟΜΙΚΟ CAKE BAR SEVEN DAYS ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣΤΕΜΑΧΙΟ100
6ΛΕΜΟΝΑΔΑΕΞΑΔΑ1
7ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOKIESΠΑΚΕΤΟ5
8ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΔΑ3
9ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΕΞΑΔΑ3
10ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΠΑΚΕΤΟ5
11ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΡΙΓΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΠΑΚΕΤΟ5
12ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ5
13ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΞΑΔΑ1
14ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΞΑΔΑ1
15ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΑΠΑΚΕΤΟ5
16ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΟ100
17ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΟ100

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Πτι-μπερ μπισκότα παπαδοπούλου3 τεμάχια
2Μπισκότα γεμιστά με σοκολάτα 4 τεμάχια
3Καραμέλες ζελεδάκια3 κιλά
4Αλμυρά μπισκοτάκια3 κουτιά
5Καλαμπόκι για ποπ κορν3 σακουλάκια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑΤΕΜΑΧΙΑ200
2ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELOΚΙΛΑ6
3ΧΥΜΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣΤΕΜΑΧΙΑ100
4ΚΟΥΒΑΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝΤΕΜΑΧΙΑ5
5ΚΟΥΒΑΣ ΓΑΡΙΔΑΡΕΣΤΕΜΑΧΙΑ5
6ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ 24ΑΔΑ ΖΑΓΟΡΙ Η ΚΟΡΠΗΤΕΜΑΧΙΑ5
7ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝΠΑΚΕΤΑ10
8ΚΕΙΚΠΑΚΕΤΑ5

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τους υπεύθυνους της δομής και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειαςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)