πρόσκληση για παροχή προσφοράς για προμήθεια αποκριάτικων στολών για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020

Πρόσκληση για προσφορές για προµήθεια «Αποκριάτικων υλικών χειροτεχνίας για τα ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»
10 Φεβρουαρίου, 2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 4:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (2η)
11 Φεβρουαρίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 6/2/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 1
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για απευθείας ανάθεση προμήθειας αποκριάτικων στολών για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια αποκριάτικων στολών για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020 και συγκεκριμένα με τα γκρουπ «Πειρατές και πειρατίνες» (Φυτείες), «baby sharks και Νιντζα κομπρα» (Αστακός), «Μπαλαρίνες και μολυβένια στρατιωτάκια» (Κανδήλα) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
4. Το γεγονός ότι το ποσό των 2.430,00 ευρώ που διατίθεται στην παρούσα πρόσκληση θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και θα διατεθεί γι΄αυτό τον σκοπό από τον Κ.Α. 6442.01. κατόπιν εγκρίσεως του προϋπολογισμού.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την προµήθεια αποκριάτικων στολών για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια αποκριάτικων στολών για τα 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Καρναβάλι 2020 όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ (Νίτζα Κόμπρα) Σύνολο

Νο14 3
Νο12 4
Νο10 4
Νο8 9
Νο6 1

ΣΤΟΛΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Baby sharks) Σύνολο
Νο16 2
Νο14 3
Νο12 4
Νο10 7
Νο8 3
Νο6 5

ΣΤΟΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Baby sharks (μπλε) XL 1,76
Baby sharks (μπλε) S 1,59

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ

47

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΦΥΤΕΙΩΝ
«ΠΕΙΡΑΤΕΣ-ΠΕΙΡΑΤΙΝΕΣ»
Νο 4: 1 αγόρι
Νο 6: 1 αγόρι
4 κορίτσια

Νο 8: 8 αγόρια
1 κορίτσι

Νο 10: 6 αγόρια
5 κορίτσια

Νο 12: 2 αγόρια
3 κορίτσια

Νο SMALL: 1 αγόρι
1 κορίτσι

Νο MEDIUM: 2 αγόρια
6 κορίτσια

Νο LARGE:
1 αγόρι

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΩΝ: 42

ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΝΟΥΜΕΡΑ
ΝΟ6 ΝΟ8 ΝΟ10 ΝΟ12 ΝΟ14 ΝΟ16 ΝΟ16+
ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 4 3 12 10 6 1 2
ΜΟΛΥΒΕΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ (ΑΓΟΡΙΑ) 1 7 6 6 6 2 1

ΣΤΟΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
S/M
M
L
L/XL
ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 1 2 1
ΜΟΛΥΒΕΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ (ΑΓΟΡΙΑ) 1 1
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ 73

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020 κατόπιν εγκρίσεως αυτού. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής ή από το Δ.Σ. της επιχείρησης.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στην οποία θα αναγράφεται το εξής: Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απαραίτητη από τη Νομοθεσία (κανονισμός ΕΕ 2016/679) δημοσιοποίση των προσωπικών μου δεδομένων με όποιο τρόπο ορίζει η σχετική νομοθεσία (ανάθεση διάυγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΣ ΚΕΔΗΞ, και Δήμου, επίτροπος κλπ.) Στα δεδομένα ανήκουν πλήν των προσωπικών στοιχείων μου και το ποσό της ανάθεσης, όσα στοιχεία φέρουν οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα τιμολόγια και κάθε συνοδευτικό έγγραφο που πρέπει εκ του νόμου να δημοσιευτεί.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των τεχνικών της προδιαγραφών
Γ) α. Φορολογική ενημερότητα, β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) και γ. αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646041482, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
• Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)