Πρόσκληση για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Πρόσκληση για Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021
Πρόσκληση για Αθλητικό εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 24/8/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ. 46

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσίας με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου και έχοντας υπόψη:

  1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021  εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης  2.000,00 € (με Φ.Π.Α.) στον ΚΑ 6634.02
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της επιχείρησηςγια Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια  με τίτλο: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου όπως αναλυτικά αναγράφονται ως ακολούθως ανά ΚΔΑΠ και για τις ποσότητες που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Η παράδοση θα γίνει ανά ΚΔΑΠ συνολικά και η παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές.

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Επιτοίχια βάση για χαρτί κουζίνας2 τεμάχια
2Λιποκαθαριστές2 τεμάχια
3Swiffer για ξεσκόνισμα1 τεμάχιο
4Μυγοσκοτώστρες2 τεμάχια
5Μπαταρίες ΑΑ2 τεμάχια
6Μπαταρίες ΑΑΑ2 τεμάχια
7Κατσαβίδι 1 τεμάχιο
8Λάμπες βιδωτές 42Wψυχρό φως4 τεμάχια
9Χαρτί κουζίνας ρολό6 τεμάχια
10  Σπρεϊ πολλαπλών χρήσεων Klinex6τεμάχια  
11  ΑΖΑΧ πατώματος λεβάντα ή λεμόνι4 τεμάχια  
12Σακούλες σκουπιδιών 52x75cm6 τεμάχια
13Σακούλες σκουπιδιών 70x95cm4 τεμάχια
14Χαρτιά υγείας γίγας συσκευασία3 τεμάχια
15Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης4 τεμάχια
16Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκι μπάνιου10 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑΤΕΜΑΧΙΑ
1ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΛΙΝΕΞ 2 ΛΤΕΜΑΧΙΑ5
2ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΠΡΕΙ ΚΛΙΝΕΞ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ-ΛΕΜΟΝΙΤΕΜΑΧΙΑ5
3ΑΖΑΧ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑΤΕΜΑΧΙΑ5
4ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑΤΕΜΑΧΙΟ1
5ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΑ2
6ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥΤΕΜΑΧΙΑ5
7ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑΠΑΚΕΤΑ5
7ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝΤΕΜΑΧΙΑ5
8ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΚΕΤΑ2

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1AZAX ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑΤΕΜΑΧΙΟ10
2DETTOL ALL IN ONE ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 400 MLΤΕΜΑΧΙΟ10
3DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝΤΕΜΑΧΙΟ10
4DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΕΜΑΧΙΟ20
5DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ50
6ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΙΤΕΜΑΧΙΟ3
7ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΤΕΜΑΧΙΟ200
8ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑΤΕΜΑΧΙΟ2
9ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣΤΕΜΑΧΙΟ2
10ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑΠΑΚΕΤΟ10
11ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 100 ltΤΕΜΑΧΙΟ30
12ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΤΕΜΑΧΙΟ50
13ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΟ1
14ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΑΤΕΜΑΧΙΟ1
15ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΤΕΜΑΧΙΟ20
16ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΠΑΚΕΤΟ5
17ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2 LTΤΕΜΑΧΙΟ20

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ENDLESS BIGΤΕΜΑΧΙΑ25
2ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ AJAX CLASSIC ΥΓΡΟ 2000MLTEMAXIA10
3ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX CLASSIC ΥΓΡΟ 2000 MLΤΕΜΑΧΙΑ6
4ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ENDLESS ECONOMY 40 ΡΟΛΑΤΕΜΑΧΙΑ3
5ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΧΕΡΙΩΝ DETTOL SENSITIVE SOFT ON SKIN HARD ON DIRT REFILL HAND WASH 750 MLΤΕΜΑΧΙΑ20
6ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 140 LT (95*110) ΜΑΥΡΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 10 ΤΕΜΤΕΜΑΧΙΑ30
7ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10ΤΜΧΤΕΜΑΧΙΑ30
8ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ VILEDA ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ SUPERMOCIO FIOCCOTEMAXIA3
9KONTAΡΙΑ VILEDA SUPERTEMAXIA3
10ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY KLINEX ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 4 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 4*75 MLTEMAXIA1

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τους υπεύθυνους της δομής και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειαςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)