Πρόσκληση για Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Ενημέρωση σχετικά με τις εγγραφές στα τέσσερα ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου
23 Αυγούστου, 2021
Πρόσκληση για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 24/8/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ. 45

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα  ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσίας με τίτλο προμήθεια υλικών φαρμακείου  για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου και έχοντας υπόψη:

  1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021  εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης  1.200,00 € (με Φ.Π.Α.) στον ΚΑ 6681.02
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της επιχείρησηςγια Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα  ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια  με τίτλο: Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα  ΚΔΑΠ Ξηρομέρου όπως αναλυτικά αναγράφονται ως ακολούθως ανά ΚΔΑΠ και για τις ποσότητες που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Η παράδοση θα γίνει ανά ΚΔΑΠ συνολικά και η παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές.

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500mlΤΕΜΑΧΙΑ7
2BETADINE 240 mlΤΕΜΑΧΙΑ1
3ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣΤΕΜΑΧΙΑ1
4FENISTIL GELΤΕΜΑΧΙΑ1
5ΑΜΜΩΝΙΑΤΕΜΑΧΙΑ1
6ΟΞΥΖΕΝΕΤΕΜΑΧΙΟ1
7DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΕΜΑΧΙΑ1
8ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥΤΕΜΑΧΙΑ1
9ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95%ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ3
10PULVO 47ΤΕΜΑΧΙΟ1
11ΨΥΚΤΙΚΟ SPRAYΤΕΜΑΧΙΟ1
12ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣΤΕΜΑΧΙΑ100
13ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝΤΕΜΑΧΙΑ50
14DEPON ΧΑΠΙΚΟΥΤΙΑ2
15ΚΟΥΤΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 30Χ40Χ12ΤΕΜΑΧΙΟ1

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 1BETADINETEMAXIO2
 2DEPON MAXIMUM 1000 MG ΑΝΑΒΡΑΖΟΝTEMAXIO2
 3DEPON ΔΙΣΚΙΑ 500MGΠΑΚΕΤΟ2
 4FENISTILE GELΤΕΜΑΧΙΟ2
 5HANSAPLAST ΤΣΙΡΟΤΑΠΑΚΕΤΟ5
 6STERI STRIPΠΑΚΕΤΟ3
 7VIOPLEX-T SPRAY POWDERΤΕΜΑΧΙΟ2
 8ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝΤΕΜΑΧΙΟ5
 9ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500 mlΤΕΜΑΧΙΟ10
 10ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ ΓΑΖΕΣΠΑΚΕΤΟ5
 11ΒΑΜΒΑΚΙΠΑΚΕΤΟ1
 12ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΤΕΜΑΧΙΟ200

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΛΕΥΚΟ 80 ΤΜΧΤΕΜΑΧΙΑ4
2ΜΑΣΚΕΣ ΜΕΓΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ MEDIUM 50 TMXΤΕΜΑΧΙΑ10
3ΜΑΣΚΕΣ MEDICOR ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΙΙ EARLOOP 50 TMXΤΕΜΑΧΙΑ10
4ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ HARTMANN MANUSPET GEL ME ΑΝΤΛΙΑ 500MLΤΕΜΑΧΙΑ10

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τους υπεύθυνους της δομής και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειαςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)