πρόσκληση για πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 4 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
21 Νοεμβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 -17η
30 Νοεμβρίου, 2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αστακός , 28/11/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                          Αριθ. Πρωτ. 150

ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

Πληρ: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας                      

T.K. 300 06                                                       

Τηλ.: 2646041482, 6946962004                                        

Fax: 2646041482                                              

Ε-mail  koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
 2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
 3. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Το άρθρο 205 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/τευχ.Α΄/28-6-2007 «Κύρωση του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/29-04-2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών , δημοσιονομικών , διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
 7. Την αριθ. 24/2020 (ΑΔΑ: 65Χ0ΟΞ15-ΨΧΟ) Απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Ξηρομέορυ περί τροποποίηση κανονισμού εσωτερικών υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου ως προς τον Τομέα του Αθλητισμού για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων και εκδηλώσεων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ και ΕΑγΟ , ΦΕΚ 461/Β/2020) και την εγκριτική της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου.
 8. Την υπ’ αριθ. 35/2022 (ΑΔΑ: ΡΙ5ΒΟΞ15-5ΝΒ) Απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Ξηρομέρου περί Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2022-2023.
 9. Την υπ’ αριθ. 36/2022 (ΑΔΑ: 6929ΟΞ15-ΕΡΓ) Απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρηση περί ορισμός υπευθύνου για την ένταξη και υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΑγΟ και ΕΑγΟ  περιόδου 2022-2023 καθώς και υπευθύνου επικοινωνίας του φορέα μας.
 10. Τη χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ  (ΥΠΠΟΑ/124447/9/3/2022 ΥΠΠΟΑ/110592/15-3-2022  Α.Π. 110592)
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΦΕΚ Β’ 461/2020
 12. Την υπ’αριθμ. 526568/7-11-2022 ΚΥΑ που αφορά στην έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) την περίοδο 2022-2023. (ΦΕΚ 5696/Β’).
 13. Το γεγονός ότι οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθληση για Όλους εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α’ 280), (παρ.6 άρθρο 39 Ν.2725/99, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4151/13).
 14. Το γεγονός ότι η διαδικασία πρόσληψης των Π.Φ.Α που θα υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο., διενεργείται από τον φορέα υλοποίησης (άρθρο 7.1 απόφαση Υπ. Πολιτισμού και ΑθλητισμούΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ ΕΥΔΣ/69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΕΚ 461/14.02.2020 τεύχος Β‘).
 15. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/559970/15-11-2022 (ΑΔΑ: 617Χ4653Π4-9Ω8) Απόφαση περί Έγκριση μη Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας ΠΑγΟ περιόδου 2022-2023.
 16. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/556937/14-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ) Απόφαση περί Έγκριση Γενικών Δομημένων Μεγάλης διάρκειας ΠΑγΟ περιόδου 2022-2023.
 17. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/559922/15-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚΜ4653Π4-Ψ3Δ) Απόφαση περί Έγκριση Εκδηλώσεων ΠΑγΟ περιόδου 2022-2023.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, τεσσάρων (4) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023 :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (εφόσον εξειδικεύεται)  Αριθμός ατόμωνΔιάρκεια σύμβασης    ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εφόσον απαιτείται από την ιδιαιτερότητα ανά άθλημα-πρόγραμμα)  
     1  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ      4Από την υπογραφή της σύμβασης έως  μέγιστη διάρκεια τους οχτώ (8) μήνες     

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 7, παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.:

 1.  Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή .
 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται)

 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση).

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

7.3 Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

7.3.1 Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται

με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

7.3.1.1 Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).

Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Διδακτορικό:2 μονάδες.

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

7.3.1.2 Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των

1-24 μηνών 0,8 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

25 – 48 μηνών 0,6 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

49 – 72 μηνών 0,5 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

73 – 96 μηνών 0,2 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7.3.1.3 Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Πολυτεκνία : Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα : Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

7.3.1.4 Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

 Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ

(α) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. του Δήμου Ξηρομέρου, υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ στο φορέα υλοποίησης (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.) και καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που δίνεται από το φορέα και να την υποβάλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε αυτοπροσώπως ,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (KEΠ, GOV, κτλ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου’  Παραλιακή οδός Αστακού Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006 υπόψη κ. Μάντζαρη Ελευθέριου  (τηλ. επικοινωνίας: 2646041482, 6946962004), κατά τις εργάσιμες ημέρες (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, αρχίζει από την 29/11/2022 και λήγει την 14/12/2022. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργάσιμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

Οριστικοποίηση των πινάκων

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δήμου Ξηρομέρου,  καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΞ και του Δήμου Ξηρομέρου.

 Θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΚΕΔΗΞ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ