ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

Πρόσκληση 12ου Δ.Σ.
8 Σεπτεμβρίου, 2021
Πρόσκληση 13ου Δ.Σ.
14 Σεπτεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 8/9/2021
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρωτ. 56
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσίας με τίτλο Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου και έχοντας υπόψη:

 1. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 100,00 € (με Φ.Π.Α.) στον ΚΑ 6266.01
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σας προσκαλεί
Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της επιχείρησης για Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια με τίτλο: Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου όπως αναλυτικά περιγράφεται ως ακολούθως :
Ανανέωση domain της ιστοσελίδας kedix.gr για ένα έτος
Φιλοξενία ιστοσελίδας kedix.gr για ένα έτος

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η υπηρεσία θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στην κοινωφελή επιχείρηση και η παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την υπηρεσία όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                               Φ.Π.Α. 24%  
                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
• Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
Αστακός,………/………../2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)