ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής υλης και βιβλίων για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ
6 Σεπτεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας Εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)
6 Σεπτεμβρίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 2.9.2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 39

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.03 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Κόλλες σιλικόνης Κόλλες σιλικόνης για πιστόλι Benman PT/40 55W 1 TEMAXIΟ
2 Αυτοκόλλητο μαυροπίνακα Αυτοκόλλητο μαυροπίνακα 1 ΜΕΤΡΟ
3 Πλάκα σαπουνιού Πλάκα σαπουνιού 1 κιλού που δεν είναι επεξεργασμένο για κατασκευή σαπουνιών 1 ΠΛΑΚΑ
4 Μαρκαδόροι Μαρκαδόροι χοντροί 12 τεμαχίων 1 ΠΑΚΕΤΟ
5 Χαρτόνια Χαρτόνια κάνσον καφέ, πράσινο, πορτοκαλί και κίτρινο 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
6 Α4 χαρτονάκια κανσον Α4 χαρτονάκια κάνσον διαφόρων χρωμάτων 500 γρ 1 ΠΑΚΕΤΟ
7 Α4 χαρτονάκια κανσον Α4 χαρτονάκια κανσον κόκκινο χρώμα 500 γρ 1 ΠΑΚΕΤΟ

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
2 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
3 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
4 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
5 ΚΟΛΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2 mm ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΑΚΕΤΟ 1
7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΓΚΡΙ ΠΑΚΕΤΟ 1
8 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΚΑΦΕ ΠΑΚΕΤΟ 1
9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 1
10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 1
11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΛΑΧΑΝΙ ΠΑΚΕΤΟ 1
12 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΜΑΥΡΟ ΠΑΚΕΤΟ 1
13 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΜΟΒ ΠΑΚΕΤΟ 1
14 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΜΠΛΕ ΠΑΚΕΤΟ 1
15 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΑΚΕΤΟ 1
16 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 1
17 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΡΟΖ ΠΑΚΕΤΟ 1
18 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ STAEDTLER ΠΑΚΕΤΟ 1
19 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
20 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
21 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
22 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
23 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
24 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
25 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΩΒ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
26 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
27 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
28 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖ ΤΕΜΑΧΙΟ 1

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)