ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας ειδών καθαριότητας Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Φαρμακευτικός εξοπλισμός Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»
21 Σεπτεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Αφίσες, εκτυπώσεις, φωτογραφίες και έπαινοι για εκδηλώσεις των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού –Κανδήλας -Φυτειών» .
21 Σεπτεμβρίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 16.9.2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 50

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας ειδών καθαριότητας Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη έως και το συνολικό ποσό των 500,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών» όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2L ΤΕΜΑΧΙΑ 10
2 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX 2L ΤΕΜΑΧΙΑ 5
3 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 10
5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6 ΥΓΡΑ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ DETOL 250 ΜL TEMAXIA 10
7 DETOL ΓΙΑ ΣΠΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 1 L TEMAXIA 5
8 ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 50 ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ 50
9 DETOL ΣΠΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
10 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ DETOL ΤΕΜΑΧΙΑ 5
11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 45Χ65 ΤΕΜΑΧΙΑ 10
12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ XL SANITAS ΤΕΜΑΧΙΑ 10
13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50
14 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ SPRAY ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
15 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 30 ΤΕΜ ΠΑΚΕΤΑ 3

 

ΓΙΑ ΤΟ ΒΣΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2L ΤΕΜΑΧΙΑ 10
2 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX 2L ΤΕΜΑΧΙΑ 5
3 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 10
5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6 ΥΓΡΑ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ DETOL 250 ΜL TEMAXIA 10
7 DETOL ΓΙΑ ΣΠΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 1 L TEMAXIA 5
8 DETOL ΣΠΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
9 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ DETOL ΤΕΜΑΧΙΑ 5
10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 45Χ65 ΤΕΜΑΧΙΑ 15
11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ XL SANITAS ΤΕΜΑΧΙΑ 15
12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50
13 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ SPRAY ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
14 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 30 ΤΕΜ ΠΑΚΕΤΑ 3
15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)