ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
19 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»
19 Μαΐου, 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 19/5/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 25

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη έως και το συνολικό ποσό των 1.000,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 6612.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η δαπάνη των ειδών της παρούσας πρόσκλησης θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα αναγραφόμενα είδη που αναφέρονται αναλυτικά ακολούθως στον πίνακα. Καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας ανά τιμή μονάδας και ύστερα θα ανατεθούν οι ανάλογες ποσότητες.

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 ΧΑΡΤΙ ΚΥΒΟΣ 9*9 450 Φ ΛΕΥΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΥΒΟΣ 400 Φ 76*76 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
3 ΚΛΑΣΕΡ 8*32 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ
4 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΤΕΜΑΧΙA
5 ΣΤΥΛΟ BIC ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΑ-ΜΑΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
6 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No 7 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΑ
7 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ VETO No 4 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΑ
8 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ MAESTRI 24/6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΑ
9 ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 ΛΕΥΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
10 ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 ΜΠΕΖ 25*35 ΤΕΜΑΧΙΑ
11 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΦΟΡΕ METRON ΠΑΚ 100 ΤΕΜ ΠΑΚΕΤΑ
12 ΝΤΟΣΙΕ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ
13 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 ΔΕΣΜΙΔΑ 500 Φ. ΤΕΜΑΧΙΑ
14 ΜΕΛΑΝH HP 301 COLOR ΤΕΜΑΧΙΑ
15 MEΛΑΝΗ-ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΙΝΕΟ 226 –DEVELOP ΤΕΜΑΧΙΟ
16 ΓΟΜΕΣ ΑΣΠΡΟ-ΜΠΛΕ ΒIC TEMAXIA
17 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΤΕΜΑΧΙΟ
18 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ 24/6 ΤΕΜΑΧΙΟ
19 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
20 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11*23 CM ΤΕΜΑΧΙΑ
21 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Νο 16, 3*160 mm, 60g KOYTIA
22 ΔΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ
23 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΜΚΕR 33*15 mm ΤΕΜΑΧΙΑ
24 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ METRON ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΡΙΑ 500 ΤΕΜΑΧΙΟ
25 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 30 mm ΤΕΜΑΧΙΟ
26 ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ UHU 125 gr. ΤΕΜΑΧΙΑ
27 ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ –BLANCO ΤΕΜΑΧΙΑ
28 ΨΑΛΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ
29 ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΤΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
30 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
31 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΑΥΤΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
32 ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
33 ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΑΚΕΤΑ
34 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΑΚΕΤΑ
35 ΧΑΡΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ
36 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
37 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
38 MP ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΙΝΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΚΕΤΟ
39 ΣΤΥΛΟ PILOT 0,5 ΤΕΜΑΧΙΟ
40 ΣΤΥΛΟ PILOT 0,7 ΤΕΜΑΧΙΟ
41 ΧΑΡΟΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ ΤΕΜΑΧΙΟ
42 ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ
43 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α4 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΚΕΤΟ
44 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΚΕΤΟ
45 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Stef Labels Πακέτο 40 Φύλλων Νο 23 ΠΑΚΕΤΟ
46 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Stef Labels Πακέτο 40 Φύλλων Νο 26 ΠΑΚΕΤΟ
47 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Stef Labels Πακέτο 40 Φύλλων Νο 31 ΠΑΚΕΤΟ

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

 

 

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)