ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΚΔΑΠ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»
19 Μαΐου, 2021
κατεπείγουσα έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2021
21 Μαΐου, 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 19/5/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 27

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια καθαριστικών Δομών ΚΔΑΠ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη έως και το συνολικό ποσό των 600,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια καθαριστικών Δομών ΚΔΑΠ.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια καθαριστικών Δομών ΚΔΑΠ όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
2 ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ή ΞΥΛΙΝΗ  ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 1

 

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΚΕΤΑ 3
2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
4 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΞ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΞ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
6 VETEX ΡΟΛΟ ΡΟΛΟ 1
7 ΑΖΑΧ GIA TA TZAMIA 1 L ΤΕΜΑΧΙΑ 3
8 DETOL ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 1 L TEMAXIA 3
9 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
11 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
12 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΑ 2
13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ SANITAS XL ΤΕΜΑΧΙΑ 5
15 DETOL ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10
16 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΠΡΕΥ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
17 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
18 ΚΟΥΒΑΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
19 ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΑ 2

 

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 24ΑΔΕΣ ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΖΑΓΟΡΙ ΠΑΚΕΤΑ 4
2 DETOL ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10
3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 2
5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΕΜΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 4
6  DETOL SPRAY ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΝ ΡΟΖ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
7 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ DETOL ΠΑΚΕΤΑ 3
8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 3

 

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 ΤΕΖΑ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
2 DETOL ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
3 ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΞ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
4 ΑΖΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
5 ΑVA ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6 DETOL ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)