ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»
19 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΚΔΑΠ»
19 Μαΐου, 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 19/5/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 26

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια καθαριστικών Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη έως και το συνολικό ποσό των 1.000,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια καθαριστικών Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια καθαριστικών Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η δαπάνη των ειδών της παρούσας πρόσκλησης θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα αναγραφόμενα είδη που αναφέρονται αναλυτικά ακολούθως στον πίνακα. Καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας ανά τιμή μονάδας και ύστερα θα ανατεθούν οι ανάλογες ποσότητες.

 

ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΔΟΣ
KLINEX ULTRA 2 LIT ΤΕΜΑΧΙΟ
KLINEX ΑΠΛΗ 2 ΛΙΤ ΤΕΜΑΧΙΟ
KLINEX SPREY ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΑΡΙΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
DETTOL ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 250 ΜL ΤΕΜΑΧΙΟ
DETTOL ΔΑΠΕΔΟΥ 1 ΛΙΤ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ 50 ΜΕΤΡΑ
DETOLL SPREY    (τσίγκινο) ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ (SEPTONA ) ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ SANITAS ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ SANITAS ΓΙΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ    ΜΑΥΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ     ΚΙΛΑ 5 ΚΙΛΑ
ΣΠΡΕΥ ΧΩΡΟΥ SIMPLY 400 GR ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ΠΑΚΕΤΟ
ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ 24ΑΔΑ ΖΑΓΟΡΙ ΠΑΚΕΤΟ
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΝΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΙΓΚΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΖΑΧ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΖΑΧ ΓΙΑ ΣΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
VETEX ΠΑΚΕΤΟ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

 

 

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)