ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας Δημοσίευσης προκήρυξης/ανακοίνωσης για πρόσληψη  Προσωπικού 1 ατόμου για τα ΚΔΑΠ
13 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»
19 Μαΐου, 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 19/5/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 24

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».

 

Σας προσκαλεί

 

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 24 Μαϊου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την Προμήθεια με τίτλο: Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προμήθεια με τίτλο: Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως:

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α Περιγραφή Είδος Ποσότητες
1 Μάσκες μιας χρήσης παιδικές τεμάχια 100
2 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης ενηλίκων τεμάχια 50
3 Αντισηπτικά χεριών 500 ml τεμάχια 5
4
Γάντια μιας χρήσης Large
πακέτα
2
5
Depon
κουτιά
2

 

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ

Α/Α
Περιγραφή
Είδος
Ποσότητες
1
Μάσκες μιας χρήσης παιδικές
τεμάχια
50
2
Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης ενηλίκων
τεμάχια
50
3
Αντισηπτικά χεριών 500 ml
τεμάχια
5
4
Γάντια μιας χρήσης Large
πακέτα
2
5
Οινόπνευμα
μπουκάλι
1
6
βαμβάκι
πακέτο
1
7
betadine
Μπουκάλι
1
8
pulvo
τεμάχιο
1
9
Αποστειρωμένες γάζες διάφορα μεγέθη
πακέτο
1
10
χανζαπλάστ
πακέτο
1
11
fenistil
τεμάχιο
1
12
Παγοκύστη/θερμοφόρα
τεμάχιο
1
 
ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Α/Α/
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
2
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500ml
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
3
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
100
4
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
200

 

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Μάσκες μιας χρήσης παιδικές τεμάχια 50
2 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης ενηλίκων τεμάχια 50
3 Αντισηπτικά χεριών 500 ml τεμάχια 5
4
Γάντια μιας χρήσης Large
πακέτα
2
5
Οινόπνευμα
μπουκάλι
1
6
Χανζαπλάστ
πακέτα
3
7
pulvo
μπουκάλια
2
8
betadine
μπουκάλια
1
 
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.
 
Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό
 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την Προμήθεια ……………………………………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)